مجتهد مطلق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجتهد مطلق به شخص قادر بر استنباط حکم شرعی در همه ابواب فقهی اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

مجتهد مطلق، مجتهدی است که به واسطه ملکه اجتهاد ، بر استنباط همه احکام شرعی از ادله آنها ( اماره یا اصل عملی ) در تمام ابواب فقه قادر است.
بعضی، قدرت بر استنباط همه احکام شرعی را، توانایی بر استنباط نوع آن احکام دانسته‌اند، زیرا به یقین، مراد این نیست که مجتهد مطلق، توانایی استنباط تمام احکام شرعی را داشته باشد، چون ممکن است به واسطه پیچیدگی و مشکل بودن آن، دچار تردید گردد.

مباحث مطرح شده درباره مجتهد مطلق

[ویرایش]

در کتاب‌های اصولی درباره مجتهد مطلق و اجتهاد مطلق، مباحثی مطرح است، از جمله:
۱. آیا اجتهاد مطلق در خارج، امکان تحقق دارد یا محال است؟
۲. پس از پذیرش امکان اجتهاد مطلق، مسائل زیر مطرح می‌گردد:
ا) آیا مجتهد مطلق می‌تواند فتوا بدهد یا خیر؛ یعنی آیا منصب افتا برای او ثابت است، و آیا خود نیز می‌تواند به رای و نظر خویش عمل نماید یا خیر؟
ب) آیا منصب قضا برای او ثابت می‌شود و او حق صدور حکم در دعاوی و خصومات را دارد یا خیر؟
ج) آیا او شایستگی تصدی مسئولیت حکومت بر جامعه را دارد یا خیر؟
[۳] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص۳۳۲.
[۴] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۲.
[۶] خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۸.
[۷] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۵۲۹.
[۸] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۳۸۲.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

اجتهاد مطلق (متجزی).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۷۹.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۶۰۹.    
۳. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص۳۳۲.
۴. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۲.
۵. سبحانی تبریزی، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۳، ص۲۴.    
۶. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۲۸.
۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۵۲۹.
۸. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۳۸۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مجتهد مطلق».جعبه ابزار