نجوا برای امر به معروف (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهیچ خیرى در سخنان بیخ گوشى (نجوی) نیست، و لیکن کسى که امر به صدقه یا معروف یا اصلاح بین مردم مى کند، در این امر کردنش خیر است.


استثناء در نجوا

[ویرایش]

در سوره نساء آیه ۱۲۹ به نیک بودن نجوا و سخنان سری برای امر به معروف اشاره شده است:
لا خیر فی کثیر من نجولـهم الا من امر بصدقة او معروف.... «در بسیاری از رازگوییهای ایشان خیری نیست مگر کسی که (بدین وسیله) به صدقه یا کار پسندیده یا سازشی میان مردم فرمان دهد و هر کس برای طلب خشنودی خدا چنین کند به زودی او را پاداش بزرگی خواهیم داد»
تفسیر نمونه در ظاهر استثناى می فرماید: (الا من امر بصدقه او معروف) این است که استثنائى منقطع باشد. (یعنى مستثناء قبل از استثناء داخل در جمعیت مستثناء نبوده ) در نتیجه کلمه ( الا ) معناى ( لیکن ) را مى دهد، و معناى آیه چنین مى شود: ( هیچ خیرى در سخنان بیخ گوشى آنان نیست، و لیکن کسى که امر به صدقه یا معروف یا اصلاح بین مردم مى کند، در این امر کردنش خیر هست).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۱۴.    
۲. ترجمه تفسیر المیزان، محمد حسین طباطبائی، ج۵، ص۱۲۹.    


منبع

[ویرایش]

قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «نجوا برای امر به معروف».    جعبه ابزار