پنبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپنبه: گیاهى معروف است.


کاربردفقهیازپنبه به مناسبت در باب هاى ، و
حجحج یکی از فروع دین است
، سخن رفته است.

احکام پنبه۱)پوشیدن لباس پنبه‌اى ونیز
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
خواندن در آن
[۳] . العروة الوثقى،ج ۱، ص۵۷۴
دارد.
۲) است لباس
احرامنخستین عمل از مناسک عمره و حج را احرام گویند
و
کفن« كَفْنْ » در لغت به معناي نشاندن و مستور كردن چيزي است و در اصطلاح فقهاء به شيوه و ترتيب خاصي كه میت مسلمان را مي‌پوشانند، گفته مي‌شود
[۷] . العروة الوثقى،ج ۱، ص۴۱۱
از جنس پنبه باشد.
۳) بر پنبه وپارچه ی تهیّه شده از آن بنابر مشهور- جز در حال
ضرورتواژه ضرورت در لغت ،منطق و فلسفه کاربرد دارد
- نیست.
۴)هرچند بر کاغذ است، لیکن در جواز بر کاغذ ى که از پنبه- وهر چیزى که بر آن نیست- ساخته شده باشد، اختلاف است.


پانویس


 
۱. . وسائل الشیعة،ج ۵، ص۲۸    
۲. . جواهر الکلام،ج ۸، ص۱۱۲    
۳. . العروة الوثقى،ج ۱، ص۵۷۴
۴. . جواهر الکلام،ج ۱۸، ص۲۸۱    
۵. . جواهر الکلام،ج ۴، ص۱۷۱    
۶. . جواهر الکلام،ج۴، ص ۲۱۷    
۷. . العروة الوثقى،ج ۱، ص۴۱۱
۸. . جواهر الکلام،ج ۸، ص۴۲۱ تا۴۲۵    
۹. . مستمسک العروة،ج ۵، ص۵۰۱    
۱۰. . جواهر الکلام،ج ۸، ص۴۳۰ تا۴۳۴    
۱۱. . مستمسک العروة،ج ۵، ص۵۰۳ تا۵۰۴    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص۲۷۵    جعبه ابزار