پیشانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیشانی به قسمت فوقانی چهره، حدّ فاصل رستنگاه مو و ابرو گفته می شوداز آن در بابهای طهارت، صلات و حج سخن رفته است.


احکام پیشانی در باب طهارت

[ویرایش]

از واجبات تیمّم مسح پیشانی است. در وجوب مسح دو طرف آن یعنی جبینین اختلاف است.
[۲] مستمسک العروة ج۴،ص۴۰۵-۴۰۷.

مالیدن کافور به پیشانی میّت واجب است. هنگام حنوط مواضع هفتگانه میّت، مستحب است از پیشانی وی آغاز شود و در صورت کافی نبودن کافور برای همه مواضع، پیشانی مقدّم می‏شود.
[۳] العروة الوثقی ج۱ ،ص۴۱۳-۴۱۴.
[۴] العروة الوثقی ج۱ ،ص۴۱۶.


احکام پیشانی در نماز

[ویرایش]

پیشانی از مواضع هفتگانه‏ای است که هنگام سجده واجب است بر زمین قرار گیرد. برخی گفته‏اند:
در سجده شکر مستحب است دو طرف پیشانی نیز بر زمین گذاشته شود .

احکام پیشانی در حج

[ویرایش]

مستحب است مؤمنان هنگام ملاقات، صورت یا پیشانی یکدیگر را ببوسند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۵،ص۱۹۵-۱۹۹.    
۲. مستمسک العروة ج۴،ص۴۰۵-۴۰۷.
۳. العروة الوثقی ج۱ ،ص۴۱۳-۴۱۴.
۴. العروة الوثقی ج۱ ،ص۴۱۶.
۵. جواهر الکلام ج۱۰،ص۱۳۵-۱۳۶.    
۶. . الحدائق الناضرة ج۸،ص۳۴۷- ۳۴۸.    
۷. وسائل الشیعة ج۱۲،ص۲۳۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص۳۰۰.    جعبه ابزار