چشم جنیان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهمانطور که خداوند نعمت چشم را برای انساتها قرار داده است این نعمت بزرگ را برای جنیان نیز قرار داده است.


قرار دادن چشم برای جنیان

[ویرایش]

جنیان، همانند انسانها، موجوداتی صاحب چشم می باشند که در قرآن هم به این موضوع اشاره شده است، درآنجا که می فرماید:
«ولقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن والانس... ولهم اعین لا یبصرون بها...؛ به یقین، گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ آنها دلها (= عقلها) یی دارند که با آن (اندیشه نمی‌کنند، و) نمی‌فهمند؛ و چشمانی که با آن نمی‌بینند؛ و گوشهایی که با آن نمی‌شنوند؛ آنها همچون چهارپایانند؛ بلکه گمراهتر! اینان همان غافلانند (چرا که با داشتن همه‌گونه امکانات هدایت، باز هم گمراهند)!»

صفات دوزخیان

[ویرایش]

صفات گروه دوزخى را در سه جمله خلاصه مى کند: نخست اینکه آنها قلبهائى دارند که با آن درک و اندیشه نمى کنند (لهم قلوب لایفقهون بها).
بارها گفته ایم که قلب در اصطلاح قرآن به معنى روح و فکر و نیروى عقل است یعنى با اینکه استعداد تفکر دارند و همچون بهائم و چهارپایان فاقد شعور نیستند در عین حال از این وسیله سعادت بهره نمى گیرند و فکر نمى کنند، در عوامل و نتائج حوادث اندیشه نمى نمایند و این وسیله بزرگ رهائى از چنگال هر گونه بدبختى را بلا استفاده در گوشه اى از وجودشان رها مى سازند.
دیگر اینکه ((چشمهاى روشن و حقیقت بین دارند اما با آنها چهره حقایق را نمى نگرند و همچون نابینایان از کنار آنها مى گذرند)) (و لهم اعین لا یبصرون بها).

عدم دیدن آیات الهی

[ویرایش]

جنیان، از دیدن آیات الهی، به رغم داشتن چشم، محروم هستند.
«ولقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها...؛ به یقین، گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ آنها دلها (= عقلها) یی دارند که با آن (اندیشه نمی‌کنند، و) نمی‌فهمند؛ و چشمانی که با آن نمی‌بینند؛ و گوشهایی که با آن نمی‌شنوند؛ آنها همچون چهارپایانند؛ بلکه گمراهتر! اینان همان غافلانند (چرا که با داشتن همه‌گونه امکانات هدایت، باز هم گمراهند)!». این قسمت از آیه شریفه اشاره است به اینکه دوزخیان کسانى هستند که استعداد براى وقوع در مجراى رحمت الهی در آنان باطل گشته، و دیگر در مسیر وزش نفحات ربانى قرار نمى گیرند، و از مشاهده آیات خدا تکانى نمى خورند، گویا چشم هایشان نمى بیند، و از شنیدن مواعظ مردان حق متاءثر نمى گردند تو گوئى گوش ندارند، و حجت ها و بیناتى که فطرتشان در دلهایشان تلقین مى کند سودى به حالشان ندارد و یا گوئى دل ندارند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۷۹.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۲۱.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۷۹.    
۴. طباطبائی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج۸، ص۴۳۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله «چشم جنیان»    جعبه ابزار