کرامت آصف بن برخیا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از کرامات آصف بن برخیا آوردن تخت بلقیس به یک چشم به هم زدن بود.


کرامت معروف آصف

[ویرایش]

توانایی آصف بن برخیا در آوردن تخت بلقیس در کم تر از یک چشم بر هم زدن از مهماتی است که قرآن به آن مثال زده است.
قال الذی عنده علم من الکتب انا ءاتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک.... اقدام آصف بن برخیا برای آوردن تخت بلقیس از راهی دور در یک لحظه، کاری خارق العاده است که از آن، به کرامت تعبیر می‌شود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نمل/سوره۲۷، آیه۴۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله« کرامت آصف بن برخیا»جعبه ابزار