کوبیدن پا بر زمین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله مباحثی از قرآن کریم که درباره کوبیدن پا بر زمین می باشد، آورده شده است.


چشمه زیر پای حضرت ایوب

[ویرایش]

کوبیدن پای حضرت ایوب علیه‌السّلام بر زمین و ظاهر شدن چشمه آب، به فرمان خدا
واذکر عبدنا ایوب اذ نادی ربه... (و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را، هنگامی که پروردگارش را خواند (و گفت: پروردگارا! ) شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است. ) ارکض برجلک هـذا مغتسل بارد وشراب.((به او گفتیم:) پای خود را بر زمین بکوب! این چشمه آبی خنک برای شستشو و نوشیدن است!)

نهی از پاکوبیدن زنان

[ویرایش]

زنان از کوبیدن پاهایشان به زمین، هنگام راه رفتن، برای جلوگیری از معلوم شدن زینتهای پنهانی شان نهی شده اند.
و قل للمؤمنـت... ولایضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن...(و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را (از نگاه هوس آلود) فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را -جز آن مقدار که نمایان است- آشکار ننمایند و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان، یا بردگانشان (کنیزانشان)، یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود (و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد). و همگی بسوی خدا بازگردید‌ای مؤمنان، تا رستگار شوید! )

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ص/سوره۳۸، آیه۴۱.    
۲. ص/سوره۳۸، آیه۴۲.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۹، ص۲۹۳.    
۴. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۷، ص۳۱۷.    
۵. نور/سوره۲۴، آیه۲۴.    
۶. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۹، ص۲۹۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «کوبیدن پا بر زمین».    جعبه ابزار