کوتاه‌ترین کلمه قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکوتاه‌ترین کلمه قرآن به کلمه اطلاق می‌شود کم‌ترین حرف را داشته باشد.


کلام زرکشی

[ویرایش]

زرکشی پس از بیان بلندترین کلمه قرآن آورده است: کوتاه‌ترین کلمه قرآن، حرف جر «بـ» است که تنها یک حرف دارد و قول ابوعمرو دانی که آن را دو حرفی می‌داند صحیح نمی‌داند.

نظر قرطبی

[ویرایش]

قرطبی در کتاب الجامع لاحکام القرآن کوتاه‌ترین کلمات قرآن را کلمات دو حرفی مثل "ما" و "لا" و "لک" و "له" دانسته است. و اما برخی از حروف معانی مثل همزه استفهام و واو عطف - که کلمه واحدی محسوب می‌شوند- به صورت مستقل در کلام نمی‌آیند.
[۲] قرطبی، محمد بن احمد، ۵۷۸ - ۶۷۱ق، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ص۶۷.
[۳] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۲۵۲.    
۲. قرطبی، محمد بن احمد، ۵۷۸ - ۶۷۱ق، الجامع لاحکام القرآن، ج۱، ص۶۷.
۳. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۵۷۴.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«کوتاه‌ترین کلمه قرآن».    جعبه ابزار