آزر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآزَر، از اعلام قرآن است.


احتمالات درباره کلمه آزر

[ویرایش]

بیشتر مفسران عامه به استناد همین آیه، آزر را پدر صلبی ابراهیم (ع) دانسته‌اند. در برابر، مورخانی که نام پدر ابراهیم را تارَخ یا تارَح یاد کرده‌اند، محتمل می‌شمارند که از این دو نام، یکی نام پدر ابراهیم و دیگری لقب او بوده است. کسانی نیز گفته‌اند که آزر در برخی زبان‌های غیرعربی، کلمه‌ای نکوهش‌آمیز است و گروهی آن را نام بتی دانسته‌اند که معبود پدر ابراهیم بوده است.
[۳] فخررازی، محمد بن عمر، التفسیرالکبیر، ج۱۳، ص۳۴-۴۰، بیروت، داراحیاءالتراث‌العربی.
میان افرادی از گروه اخیر و آن دیگران، در قرائت «آزر» در آیه یاد شده اختلاف است. پژوهش دقیق‌تر در دیگر آیات قرآن نشان می‌دهد که آزر پدر صلبی ابراهیم نبوده چنان‌که در بسیاری از منابع معتبر اسلامی وی به عنوان عمّ ابراهیم معرفی شده و رأی غالب مفسران شیعه که به موحّد بودن پدرانِ پیامبر اسلام (ص) قائلند نیز همین است .

دعوت کردن ابراهیم آزر را به دوری از بت‌ها

[ویرایش]

قرآن کریم حکایت می‌کند که ابراهیم خلیل آزر را به دوری از بت‌ها و ترک راه شیطان و پیمودن راه راست فراخواند و از عذاب خداوند برحذر داشت. آزر ابراهیم را به رجم تهدید کرد و ابراهیم (ع) برای او دعای خیر کرد و نوید داد که از خداوند برای او آمرزش بخواهد و چنین نیز کرد. و چون آزر بر طریقه باطل خویش اصرار ورزید، ابراهیم از او تبری جست.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) قرآن کریم.
(۲) ابن‌اثیر، عزالدین، الکامل، ج۱، ص۹۴_۱۰۰، بیروت، دارصادر، ۱۹۷۹م.
(۳) خزائلی، محمد، اعلام‌القرآن، ص۵۵_۵۹، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۰ش.
(۴) رشیدرضا، محمد، المنار، ج۷، ص۵۳۴_۵۵۳، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
(۵) زبیدی، مرتضی، تاج‌العروس، ذیل «آزر».
(۶) طباطبائی، محمدحسین، المیزان، بیروت، مؤسسه‌الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق/۱۹۷۱م.
(۷) طبری، محمد بن جریر، تاریخ، ج۱، ص۲۳۴، به کوشش دخویه، لیدن، ۱۸۷۹-۱۸۸۱م.
(۸) فخررازی، محمد بن عمر، التفسیرالکبیر، بیروت، داراحیاءالتراث‌العربی.
(۹) نیشابوری، احمد بن محمد، قصص‌الانبیاء، ص۷۲_۷۳، بیروت، دارالکتب، ۱۹۸۱م.
(۱۰) یعقوبی، ابن‌واضح، تاریخ، ج۱، ص۲۱_۲۸، بیروت، دارصادر؛

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۷۴.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۶.    
۳. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیرالکبیر، ج۱۳، ص۳۴-۴۰، بیروت، داراحیاءالتراث‌العربی.
۴. طباطبائی، محمدحسین، المیزان، ج۷، ص۲۰۷-۲۰۸، بیروت، مؤسسه‌الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق/۱۹۷۱م.    
۵. انعام/سوره۶، آیه۶.    
۶. انعام/سوره۶، آیه۷۴.    
۷. مریم/سوره۱۹، آیه۱۹.    
۸. مریم/سوره۱۹، آیه۴۶.    
۹. انبیاء/سوره۲۱، آیه۵۲.    
۱۰. انبیاء/سوره۲۱، آیه۲۱.    
۱۱. انبیاء/سوره۲۱، آیه۵۷.    
۱۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۷۰.    
۱۳. شعراء/سوره۲۶، آیه۲۶.    
۱۴. شعراء/سوره۲۶، آیه۸۲.    
۱۵. صافات/سوره۳۷، آیه۸۵.    
۱۶. صافات/سوره۳۷، آیه۳۷.    
۱۷. صافات/سوره۳۷، آیه۸۷.    
۱۸. زخرف/سوره۴۳، آیه۲۶.    
۱۹. زخرف/سوره۴۳، آیه۴۲.    
۲۰. زخرف/سوره۴۳، آیه۲۷.    
۲۱. مریم/سوره۱۹، آیه۴۷.    
۲۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۸۶.    
۲۳. توبه/سوره۹، آیه۱۱۴.    
۲۴. توبه/سوره۹، آیه۹.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آزر»، شماره۱۸۹.    جعبه ابزار