اباحه شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنظور از اباحه شرعی، حکم شارع به یکسان بودن مصلحتِ فعل و ترک چیزی است.


تعریف اباحه شرعی

[ویرایش]

اباحه شرعی ، مقابل اباحه عقلی است و آن ، حکم شارع به یکسانی فعل و ترک چیزی است که لازمه آن، اختیار مکلف در انجام یا ترک آن است ؛ از این رو ، اباحه شرعی از احکام تکلیفی است که شارع آن را جعل نموده است و چون دلیل آن ، آیه و یا روایت است ، به آن اباحه شرعی می گویند.
مؤدای بعضی از اصول عملی شرعی، همچون برائت شرعی ، نیز اباحه شرعی است ( بنا بر این که مؤدای اصول عملی ، حکم باشد ) .

مستندات مقاله

[ویرایش]

خویی، سید ابوالقاسم، ج ۲، ص ۱۸۳    
الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۶۵    

منبع

[ویرایش]
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    
جعبه ابزار