اذیت لواط‌کار (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که مرتکب عمل زشت و بی عفتی لواط می‌شوند، اگر توبه نکنند (قبل از نسخ) آزار رساندن آنان به وسیله تعزیر، واجب است.


تعزیر لواط کار

[ویرایش]

آزار رساندن به لواط کار، به وسیله تعزیر، در صورت عدم توبه و اصلاح او «قبل از نسخ» واجب است.
والـتی یاتین الفـحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم... • والذان یاتیـنها منکم فـاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما.. «و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آنها بطلبید! اگر گواهی دادند، آنان (زنان) را در خانه‌ها (ی خود) نگاه دارید تا مرگشان فرارسد یا اینکه خداوند، راهی برای آنها قرار دهد. • و از میان شما، آن مردان و زنانی که (همسر ندارند، و) مرتکب آن کار (زشت) می‌ شوند، آنها را آزار دهید (و حد بر آنان جاری نمایید)! و اگر توبه کنند، و (خود را) اصلاح نمایند، (و به جبران گذشته بپردازند،) از آنها درگذرید! زیرا خداوند، توبه پذیر و مهربان است.»
(چون در آیه پیشین، حکم زن زناکار بیان شده، آیه مذکور درباره غیر زنان است، و مقصود از «اللذان» می‌تواند کسانی باشد که مرتکب لواط می‌شوند.)

← نظر جمعی از مفسران


جمعی از مفسران احتمال داده‌اند که این آیه درباره عمل زشت "لواط" بوده باشد.

← انتساب قول به ابی مسلم


به ابی مسلم مفسر نسبت داده‌اند که گفته است آیه اول در مقام بیان حکم مساحقه زن با زن است، و آیه دوم در صدد بیان حکم لواط مردان با مردان است، و هیچیک از دو آیه نسخ نشده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۵.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۱۶.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ذیل آیه.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۴۵.    
۵. طباطبائی، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج۴، ص۳۷۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اذیت لواط کار».    جعبه ابزار