الاغ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه درازگوش الاغ می‌گویند و از آن در بابهای طهارت، حج، تجارت، سبق و رمایه و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.


حکم بول و سرگین الاغ

[ویرایش]

بول و سرگین الاغ به قول مشهور پاک است.

حلیت خوردن گوشت گورخر

[ویرایش]

خوردن گوشت آن، اعم از اهلی و وحشی (گورخر) حلال است.

حکم مسابقه با گورخر

[ویرایش]

برگزاری مسابقه با آن صحیح است.

مکروهات در الاغ

[ویرایش]

خوردن گوشت و نوشیدن شیر الاغ اهلی، نوشیدن پس مانده درازگوش،و وضو گرفتن با آن،نماز خواندن با نعلین تهیّه شده از پوست الاغ و جهاندن آن بر اسب نجیب مکروه است.

حرمت کشتن الاغ در احرام

[ویرایش]

کشتن الاغ وحشی در حال احرام کفاره دارد.پانویس

[ویرایش]
 
۱. التنقیح(الطهارة)‌ ج۱، ص۴۵۵-۴۵۶.    
۲. جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۹۶.    
۳. جواهر الکلام ج۲۸، ص۲۱۸.    
۴. جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۶۵.    
۵. جواهر الکلام ج۳۶، ص۳۹۴.    
۶. جواهرالکلام ج۱، ص۳۹۴.    
۷. العروة الوثقی ج۱، ص۳۷۱.    
۸. العروة الوثقی ج۲، ص۳۶۰.    
۹. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۶۷.    
۱۰. جواهر الکلام ج۲۰، ص۲۰۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۶۳-۶۶۴.    جعبه ابزار