التفات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوجّه و تمایل به چیزی را التفات می‌گویند و از آن در باب صلات سخن رفته است.


اقسام التفات

[ویرایش]

التفات بر دو قسم است:۱.التفات عمدی. ۲.التفات سهوی.

حکم نماز در التفات عمدی

[ویرایش]

التفات عمدی به تمام بدن ـ که از آن به انحراف از قبله تعبیر می‏شود ـ به سمت پشت، راست یا چپ،
[۱] مهذب ‏الاحکام ج۷، ص۱۷۰.
بلکه بین راست و چپ و نیز به قول مشهور، التفات صورت به طرف پشت، موجب بطلان نماز واجب است.
[۲] مهذب الاحکام ج۷، ص۱۷۲ـ۱۷۳.

قول مشهور در التفات صورت به سمت راست یا چپ در صورتی که به حدّ فاحش نرسد عدم بطلان نماز است.
[۳] مهذب الاحکام ج۷، ص۱۷۳.


حکم نماز در التفات سهوی

[ویرایش]

اگر التفاتِ مبطل به طور سهوی انجام گیرد، چنانچه بین سمت راست و چپ باشد، نماز باطل نمی‏شود، و اگر به طرف راست یا چپ یا پشت باشد، در بطلان نماز اختلاف است.

کراهت التفات

[ویرایش]

التفات به صورت، به سمت چپ یا راست به مقدار اندک و نیز به چشم در حال نمازو نیز التفات مؤذن به طرف چپ یا راست در حال اذانکراهت دارد.

استحباب التفات

[ویرایش]

التفات به صورت، به سمت راست یا چپ همراه قرائت برخی اذکار مخصوص برای خطیب در نماز بارانمستحب است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهذب ‏الاحکام ج۷، ص۱۷۰.
۲. مهذب الاحکام ج۷، ص۱۷۲ـ۱۷۳.
۳. مهذب الاحکام ج۷، ص۱۷۳.
۴. مستمسک العروة‌ ج۶، ص۵۴۱-۵۴۲.    
۵. العروة الوثقی ج۳، ص۸.    
۶. جواهر الکلام ج۹، ص۱۲۹.    
۷. المقنعة، ص۲۰۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۶۷.    جعبه ابزار