ایجاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افایجاب مقابل قبول است.


تعریف ایجاب

[ویرایش]

ایجاب مقابل قبول است و به تعبیر دیگر ایجاب در بیع یا عقد دیگر چیزی است که قبل از قبول ذکر می شود مانند: «بعت».
[۱] تعریفات جرجانی، ص۳۵.

و در کتاب المهذب و المغنی آورد: ایجاب آن است که مالک بگوید: «بعتک أو ملکتک» و نظیر این دو لفظ.
[۲] المهذب (ابو اسحاق شیرازی)، ج۱، ص۲۵۷.
[۳] المغنی (ابن قدامه)، ج۳، ص۵۶۰.

و به بیانی دقیق‌تر ایجاب انشای مقصد اصلی عقد می‌باشد مثلا در بیع انشای تملیک عین بعوض در اجاره تملیک منفعت بعوض، در نکاح انشای تزویج ... و هکذا و قبول انشای رضا به ایجاب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تعریفات جرجانی، ص۳۵.
۲. المهذب (ابو اسحاق شیرازی)، ج۱، ص۲۵۷.
۳. المغنی (ابن قدامه)، ج۳، ص۵۶۰.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۵۹-۶۰.
جعبه ابزار