بازو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبازو حدّ فاصل بین شانه و آرنج است و در بابهاى طهارت، صلات، قصاص و دیات از آن سخن رفته است.


مقدار وجوب شستن بازو در وضو

[ویرایش]

در وضو علاوه بر شستن آرنج، شستن مقدارى از بازو، جهت علم به شسته شدن آرنج، واجب است.

طریق قرار گرفتن بازو در سجده

[ویرایش]

مستحب است مرد هنگام سجده بازوان خود را به پهلوى خویش نچسباند.

قصاص جنایت قطع دست از بازو

[ویرایش]

قصاص جنایت قطع دست از بازو، بریدن آن از آرنج است. جنایتکار نسبت به باقى‏مانده باید ارش بپردازد.

دیه جنایت وارده به بازو

[ویرایش]

دیه دست بدون کف که از بازو قطع شده نصف دیه دست
[۵] مهذب الاحکام ج۲۹، ص۲۰۹.
(۲۵۰ دینار) و دیه شکستن استخوان بازو، یک پنجم دیه دست (صد دینار) و در صورت بهبود آن بدون عیب، بنابر مشهور، چهار پنجم دیه شکستن آن (هشتاد دینار) است.
مقابل مشهور، قول به ثبوت یک پنجم دیه دست است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج۱، ص۳۷۶.    
۲. العروة الوثقی ج۲، ص۵۷۴.    
۳. جواهر الکلام ج۴۲، ص۴۰۲.    
۴. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۳۰۲.    
۵. مهذب الاحکام ج۲۹، ص۲۰۹.
۶. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۸۲-۲۸۳.    
۷. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۳۱۹.    
۸. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۳۲۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۴۵.    جعبه ابزار