بین الطلوعین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبین الطّلوعین: به مدّت زمان میان فجر صادق تا برآمدن آفتاب می گویند .


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن به مناسبت، در باب هاى طهارت، صلاة، حج، تجارت و نکاح سخن رفته است.

آغاز روز

[ویرایش]

بحث مهم مطرح در فقه درباره ی بین الطلوعین این است که این مدّت زمان از روز به شمار مى‌رود یا از شب؟ به عبارت دیگر آیا آغاز روز، طلوع فجر صادق است یا طلوع خورشید؟معروف ومشهور، قول نخست است(آغاز روز، طلوع فجر صادق است ). بنابراین، روز عبارت است از مدّت زمان میان طلوع فجر صادق و غروب خورشید.
[۱] . الحدائق الناضرة،ج ۶، ص ۵۳
[۳] . التنقیح (الصلاة)،ج ۱، ص ۲۶۷
[۴] . التنقیح (الصلاة)،ج ۱، ص ۲۷۲
[۵] . التنقیح (الصلاة)،ج ۱، ص ۳۸۶

قول سومى نیز در مسئله وجود دارد که با برخى روایات منطبق است وآن این است که زمان یاد شده، نه از شب به شمار مى‌رود ونه از روز بلکه زمان مستقل وجدا از شب و روز است.
[۶] . التنقیح (الصلاة)،ج ۱، ص ۲۷۲
[۷] . وسائل الشیعة،ج ۴، ص ۵۲


مدت زمان شب

[ویرایش]

مدّت شب بنابر قول اوّل کوتاه‌ تر از مدّت شب بنابر قول دوم است. در نتیجه زمان نیمه‌شب- که آخر وقت نماز مغرب و عشا است- بنابر قول اوّل زودتر از زمان نیمه‌ شب بنابر قول دوم مى‌باشد.
[۹] . العروة الوثقى،ج ۱، ص ۵۱۶


وقت نماز صبح

[ویرایش]

آغاز وقت اداى نماز صبح طلوع فجر صادق وانتهاى آن، طلوع خورشید است.

زمان وقوف اختیاری مشعر

[ویرایش]

زمان وقوف اختیاری در مشعر، بین الطّلوعین است.

احکام بین الطلوعین

[ویرایش]

مستحبات : اشتغال به تعقیب بعد از نماز صبح تا برآمدن آفتاب و دعا کردن در بین الطّلوعین از مستحبات مؤکّد است. نیز مستحب است مباهله بین الطّلوعین انجام گیرد.
[۱۶] کشف الغطاء،ج ۳، ص ۵۰۷ تا ۵۰۸

مکروهات : خوابیدن، آمیزش کردن ونیز اشتغال به کسب‌ وکار در این وقت، کراهت دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. . الحدائق الناضرة،ج ۶، ص ۵۳
۲. . جامع المدارک،ج ۱، ص ۱۷۰    
۳. . التنقیح (الصلاة)،ج ۱، ص ۲۶۷
۴. . التنقیح (الصلاة)،ج ۱، ص ۲۷۲
۵. . التنقیح (الصلاة)،ج ۱، ص ۳۸۶
۶. . التنقیح (الصلاة)،ج ۱، ص ۲۷۲
۷. . وسائل الشیعة،ج ۴، ص ۵۲
۸. . مستدرک الوسائل،ج ۳، ص ۱۶۵    
۹. . العروة الوثقى،ج ۱، ص ۵۱۶
۱۰. . الحدائق الناضرة،ج ۶، ص ۲۰۱    
۱۱. . جواهر الکلام،ج ۷، ص ۹۶    
۱۲. . جواهر الکلام،ج ۱۹، ص ۸۵    
۱۳. . وسائل الشیعة،ج ۶، ص ۴۵۸    
۱۴. . وسائل الشیعة،ج ۷، ص ۶۷    
۱۵. . وسائل الشیعة،ج ۷، ص ۱۳۶    
۱۶. کشف الغطاء،ج ۳، ص ۵۰۷ تا ۵۰۸
۱۷. . وسائل الشیعة،ج ۶، ص ۴۹۶    
۱۸. . وسائل الشیعة،ج ۲۰، ص۱۲۵    
۱۹. . جواهر الکلام،ج ۲۲، ص ۴۵۶    


منبع

[ویرایش]

جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۲۱۷ .

جعبه ابزار