حرص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیل شديد به چيزى يا براى به دست آوردن چيزى را حرص می نامند.
از آن به مناسبت در بابهاى اجتهاد و تقلید، حج، تجارت و شهادات سخن گفته‏ اند.


نکوهش حرص در روایات

[ویرایش]

حرص ورزيدن نسبت به دنیا صفتى ناپسند است که در احاديث متعدد نکوهش شده و از ريشه‏ هاى کفر، از نشانه‏ هاى شقاوت انسان، سبب معصیت حضرت آدم و حوا و دعوت کننده به ارتکاب گناهان
[۴] الکافى (کلينى)ج ۸،ص ۱۹.
شمرده شده است.

حکم فقهی حرص

[ویرایش]

بنابر قول برخى از شرايط مرجع تقلید، علاوه بر عدالت، حريص نبودن بر دنيا است. بنابر اين، تقليد از مجتهد حريص به دنيا جایز نيست.
[۶] تحرير الوسيلة ج۱،ص۵

حريص، از جمله افرادى است که مشورت با آنان مکروه است.
از آداب تجارت، میانه روی در کسب است؛ به گونه‏اى که نه سر از آزمندی در آورد و نه خود و خانواده‏اش در مضيقه قرار گيرند.
[۸] تحرير الوسيلة ج۱ ،ص ۵۰۱

از اسباب تهمت که موجب عدم پذيرش گواهی شاهد مى‏شود، حريص بودن وى بر اداى شهادت است؛ بدين معنا که پيش از درخواست قاضی مبادرت به ادای شهادت کند. در اينکه حرص بر اداى شهادت مطلقا موجب رد شهادت مى‏شود يا تنها در حقوق متعلق به مردم، نه حق الله، اختلاف است.
[۱۰] مفاتيح الشرائع ج۳،ص ۲۸۰- ۲۸۱.
برخى بر رد شهادت در حق الناس اشکال کرده‏ اند.

تذکر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به مقاله زیاده‌ خواهی مراجعه فرمائید.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الکافی (کلینی) ج۲،ص ۲۸۹.    
۲. الکافی (کلینی)ج ۲،ص ۲۹۰.    
۳. الکافی (کلینی)ج ۳،ص ۳۱۷.    
۴. الکافى (کلينى)ج ۸،ص ۱۹.
۵. العروة الوثقی‌ ج۱،ص ۲۵؛    
۶. تحرير الوسيلة ج۱،ص۵
۷. وسائل الشیعة ج۱۲،ص۴۶    
۸. تحرير الوسيلة ج۱ ،ص ۵۰۱
۹. الدروس الشرعیة ج۲،ص ۱۲۹؛    
۱۰. مفاتيح الشرائع ج۳،ص ۲۸۰- ۲۸۱.
۱۱. مسالک الافهام ج ۱۴،ص ۲۱۴    
۱۲. مجمع الفائدةج ۱۲،ص ۴۰۰    منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳،ص ۲۸۳    جعبه ابزار