حصیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحصیر به زیرانداز بافته شده از مثل ساقه ‏هاى نی یا برگهاى خرما مي گويند.


کاربرد فقهی حصير

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب طهارت و صلات نام برده‏ اند.

حصیر و نجاست

[ویرایش]

بنابر مشهور، خورشید حصیر نجس شده به بول و دیگر نجاسات ى که جِرم ندارند و یا جرم آنها از بین رفته و رطوبت آنها باقى است را پاک مى‏کند.
[۲] التنقیح (الطهارة)ج۳،ص۱۵۱

ته کفش و عصا ى نجس با راه رفتن روى حصیر پاک نمى‏شود.

حصیر و نماز

[ویرایش]

سجده بر حصیر در صورتى که از مواد روییده از زمین همچون ساقه‏هاى نى بافته شده باشد، صحیح است سقف زدن براى مسجد جز به مثل حصیر کراهت دارد .


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۶،ص ۲۵۳    
۲. التنقیح (الطهارة)ج۳،ص۱۵۱
۳. مستمسک العروةج۲،ص۸۱    
۴. مستمسک العروة ج۲،ص۶۸    
۵. المراسم العلویة ص ۶۶    
۶. مجمع الفائدةج۲،ص۱۴۸    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳،صفحه۳۰۸.    


جعبه ابزار