دعوت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدعوت به معنای فراخواندن کسي به چیزي یا انجام دادن کاري است. از عنوان دعوت، در باب هاي جهاد، نکاح، اطعمه و اشربه و شهادات سخن گفته‌اند.


دعوت کافران به اسلام در جهاد

[ویرایش]

دعوت کافر ان به اسلام، قبل از شروع جنگ با آنان- درصورت نرسیدن دعوت به ایشان- از سوي امام یا منصوب از جانب ایشان، واجب است.
[۲] کنز العرفان،ج۱، ص۳۹۲.

۲)وجوب دعوت در صورت آگاهي داشتن کفّار از آن، ساقط مي‌شود؛ لیکن براي تأکید و اتمام حجت بر ایشان، مستحب است.
۳)در ابلاغ دعوت- بنابر تصریح برخي- رسیدن آن به رهبر کفّار، به طور مستقیم یا از طریق پیک و یا نامه کفایت مي‌ کند، هرچند به همه‌ی کفّار نرسد.
[۵] مهذّب الاحکام،ج۱۵، ص۱۱۵.

۴)در دعوت، کیفیت خاصي شرط نیست و با آنچه که مفاد آن ترغیب به شهادتین و بیان محاسن و معارف اسلام باشد، حاصل مي‌گردد؛ هرچند بهتر آن است که به کیفیّتي انجام گیرد که وارد شده است.
[۷] مهذّب الاحکام،ج۱۵، ص۱۱۵-۱۱۶.

۵)جهاد با باغی در صورت دعوت امام علیه السّلام یا نایب ایشان واجب و سرپیچي از آن گناه کبیره است.

دعوت در نکاح

[ویرایش]

دعوت مؤمنان جهت حضور در ولیمه ،مستحب است.

دعوت در اطعمه و اشربه

[ویرایش]

۱)در عقیقه ، افضل آن است که گوشت آن را بپزند و جهت خوردن و دعا کردن براي کودک، ده نفر یا بیشتر از مؤمنان را دعوت کنند.
۲)خوردن غذایي که خورنده به آن دعوت نشده و نیز بردن همراه، مانند فرزند به مهماني‌اي که از او دعوت به عمل نیامده، حرام است. برخي، آن را مکروه دانسته‌اند.
[۱۲] الدروس الشرعیة،ج۳، ص۲۶.


دعوت در شهادات

[ویرایش]

بر کسي که به دعوت مشهودٌله، تحمّل شهادت کرده، واجب است براي اداي شهادت نیز حاضر شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرائع الاسلام،ج۱، ص۲۳۵.    
۲. کنز العرفان،ج۱، ص۳۹۲.
۳. جواهر الکلام،ج۲۱، ص۵۴.    
۴. جواهر الکلام،ج۲۱، ص۵۳.    
۵. مهذّب الاحکام،ج۱۵، ص۱۱۵.
۶. جواهر الکلام،ج۲۱، ص۵۳.    
۷. مهذّب الاحکام،ج۱۵، ص۱۱۵-۱۱۶.
۸. جواهر الکلام،ج۲۱، ص۳۲۴.    
۹. جواهر الکلام،ج۳۱، ص۲۷۱.    
۱۰. جواهر الکلام،ج۳۶، ص۴۶۹.    
۱۱. السرائر،ج۳، ص۱۳۶.    
۱۲. الدروس الشرعیة،ج۳، ص۲۶.
۱۳. جواهر الکلام،ج۴۱، ص۱۸۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۳۵‌    جعبه ابزار