دفّ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدَفّ به معنای است.از دَفّ، در باب
تجارتتجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است
و شهادات سخن گفته‌اند.


تعریف دفدَفّ عبارت است از ساز کوبه‌اى با چنبر چوبى بزرگ که بر یک دهانه ی آن، پوست کشیده شده است.

دفّ در غیر عروسی و ختنهدفّ از
آلات لهوبه ابزارى كه كاربرد آن‌ها در سرگرمى‌هاى نامشروع است، آلات‌ لهو گفته مى‌شود و بحث مربوط به آن در باب تجارت آمده است
به شمار مى‌رود؛ از این رو، به کار گیرى و هر گونه اکتساب با آن در غیر
عروسیعروسی، به بردن عروس به خانه داماد و یا شب زفاف را می‌گویند
و مراسم
ختنهختنه بریدن قسمتی از پوست آلت تناسلی را گویند
سورى
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
است.

دفّ در عروسی و ختنهدر
حرمتحرمت به معنی حرام بودن است
به کارگیرى دفّ در مراسم عروسى و ختنه اختلاف است:
الف) گروهى قائل به
جوازجواز: اباحه، صحّت، عدم لزوم عقدو نافذ بودن
با
کراهتکَراهت به فتح کاف یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
شده‌اند.
[۸] تذکرة الفقهاء(ق)،ج۲، ص۵۸۱.

ب) بنابر
تصریحتصریح به آن نوع سخن گفتنى اطلاق مى‏شود که در آن احتمال خلاف ظاهر لفظ نمى‏رود
برخى قائلان به جواز، باید بدون زنگوله باشد.
[۱۱] الدروس الشرعیة،ج۲، ص۱۲۶.


پانویس


 
۱. الروضة البهیة،ج۳، ص۲۱۰.    
۲. مجمع الفائدة،ج۸، ص۴۱.    
۳. الحدائق الناضرة،ج۱۸، ص۲۰۰.    
۴. ریاض المسائل،ج۱۳، ص۲۶۵.    
۵. المبسوط،ج۸، ص۲۲۴.    
۶. المختصر النافع، ص۲۷۹.    
۷. کشف اللثام،ج۱۰، ص۲۹۶.    
۸. تذکرة الفقهاء(ق)،ج۲، ص۵۸۱.
۹. السرائر،ج۲، ص۲۱۵.    
۱۰. مجمع الفائدة،ج۱۲، ص۳۴۰-۳۴۱.    
۱۱. الدروس الشرعیة،ج۲، ص۱۲۶.
۱۲. مسالک الافهام،ج۱۴، ص۱۸۳.    
۱۳. ریاض المسائل،ج۱۳، ص۲۶۷.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۳، ص۶۳۶‌.    جعبه ابزار