دماء واجب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدِماء واجب: به قربانی هاى واجب می گویند .
دماء جمع «دم» به معناى خون ودر این جا مراد خون هایى است كه به عنوان قربانی ریخته مى‌شود.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از عنوان دماء واجب، در باب حج سخن گفته‌اند.

قربانی های واجب

[ویرایش]

به تصریح قرآن كریم، قربانی هاى واجب در حج چهارتا است:
۱. قربانى در حج تمتع
۲. قربانى جهت احصار
۳. قربانى جهت تراشیدن سر در حال احرام یا بین عمره ی تمتع و حج تمتع
۴. قربانى جهت شکار در حرم ودر حال احرام.

احکام قربانی واجب

[ویرایش]


← حکم قربانی در حج تمتع


وجوب قربانی در حج تمتع، ترتیبى است؛ بدین معنا كه ابتدا قربانی، واجب است. در صورت عدم امكان آن، ده روز، روزه واجب مى‌شود كه باید سه روز آن را در ایام حج وهفت روز دیگر را پس از بازگشت از حج بگیرد.

← حکم قربانی جهت احصار


وجوب قربانی جهت احصار، تعیینى است؛ به این معنا كه تنها قربانی، واجب است نه چیزى دیگر.

← حکم قربانی جهت تراشیدن سر وصید


وجوب قربانی جهت تراشیدن سر ونیز صید، تخییری است و حاجی بین قربانی كردن، صدقه دادن و روزه گرفتن مخیّر است.
[۲] منتهى المطلب،ج ۱۱، ص ۲۶۳ تا ۲۶۵
[۳] الدروس الشرعیة،ج ۱، ص ۴۴۳


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تذکرة الفقهاء،ج ۸، ص ۲۹۷    
۲. منتهى المطلب،ج ۱۱، ص ۲۶۳ تا ۲۶۵
۳. الدروس الشرعیة،ج ۱، ص ۴۴۳


مبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۵۲ تا ۶۵۳    جعبه ابزار