شنق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعداد كمتر از نصاب در زکاتچارپایان را شَنَق گویند.


احکام شنق

[ویرایش]


وجوب زکات بعد از رسیدن به حد نصاب

[ویرایش]

حد نصاب زکات در چارپایان، رسیدن تعداد آنها به رقم مشخصی است، به عنوان مثال زكات در شتر زمانی واجب می‏شود كه شمار آن به پنج نفر برسد.
هر یك از چارپایان چند نصاب دارد. در مثال یاد شده، نخستین نصاب شتر، رسیدن شمار شتران به پنج نفر و دومین نصاب آن، رسیدن به ده نفر است.

شنق در اصطلاح فقه

[ویرایش]

در اصطلاح فقه، شنق در شتر به آن تعداد از شتران گفته می‏شود كه متعلق زکات قرار نگرفته‏اند، یا بدان جهت كه زیر نصاب اول‏اند، مانند چهار نفر شتر و یا بدین جهت كه بین دو نصاب قرار دارند، مانند هشت نفر شتری كه بین دو نصاب اول و دوم واقع شده‏اند.
در گاو به جای شنق، «وقص» و در گوسفند «عفو» اطلاق شده است؛ لیكن‏ برخی، «وقص» و «شنق» را مرادف دانسته و در شتر و گاو هر دو واژه را به كار برده‏اند؛ چنان كه مترادف بودن دو واژه یاد شده از كلمات لغویان نیز استفاده می‏شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط ج۱، ص۱۹۱.    
۲. الرسائل العشر (شیخ طوسی) (الجمل و العقود)، ص۱۹۹.    
۳. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۸۵.    
۴. الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۸۵.    
۵. جواهر الکلام ج۱۵، ص۸۹.    
۶. جامع المدارک ج۲، ص۱۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۲۹-۷۳۰.    
جعبه ابزار