ضمیر فصل•

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضمیر فصل، ضمیر منفصل تاکید کننده مفهوم پیش از خود را ضمیر فصل گویند.


تعریف

[ویرایش]

ضمیر فصل که به آن ضمیر عماد یا دعامه نیز می‌گویند، ضمیر منفصلی است که در محل رفع است و مفهوم پیش از خود را تقویت و تاکید می‌کند.

خاصیت تطابق

[ویرایش]

ضمیر فصل از جهت تکلم، غیبت، حضور، مفرد و جمع، با کلمه پیشین مطابقت دارد و پس از مبتدا یا چیزی واقع می‌شود که در اصل مبتدا بوده است؛ مانند «نحن» در: (وکنا نحن الوارثین)؛ «و ما خود وارثانیم» و «انت» در (کنت انت الرقیب علیهم)؛ «تو خود نگاهبان آنان بودی».
[۳] میرخلیلی، احمد، ۱۳۳۹ -، مثل درقرآن کریم، ص۶۹۲.
[۵] خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۲، ص(۲۲۶۱-۲۲۶۲).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قصص/سوره۲۸، آیه۵۸.    .
۲. مائده/سوره۵، آیه۱۱۷.    .
۳. میرخلیلی، احمد، ۱۳۳۹ -، مثل درقرآن کریم، ص۶۹۲.
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص(۳۳۹-۳۴۰).    
۵. خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۲، ص(۲۲۶۱-۲۲۶۲).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ضمیر فصل».    جعبه ابزار