عروس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعروس، همسر
پسربه فرزند ذکور پسر گفته می‌شود و از آن به مناسبت در بابهای صلاة، صوم، نکاح و ارث سخن رفته است
را گویند.


کاربرد فقهیاز احکام مرتبط با آن در باب
نکاح==معنای نکاح== (مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد لسان العرب، ماده «نکح»
سخن گفته‌اند.

احکامعروس بر
پدرپدر به معنای مردی است که دیگرى از نطفه‌ی‌ او- از طریق شرعی یا وطی به شبهه- به وجود آید یا صاحب شیر را گویند
شوهرش مَحرم است؛ از این رو،
ازدواجازدواج، همسر گرفتن مرد یا زن است که به سبب عقد ازدواج همراه با شرایط آن، تحقّق می‌یابد و از آن در باب نکاح و نیز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است
پدر شوهر با او
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
خواهد بود. این حکم برای پدر پدرشوهر و هرچه بالاتر رود نیز ثابت است؛ چنان که در ثبوت حکم یاد شده تفاوتی میان پدر شوهر نسبی و
رضاعیشیر خوردنی را که با شرایط که در شرع مقرر گردیده که موجب محرمیت می‌گردد را رضاع می‌گویند
نیست.
مادر عروس و هرچه بالاتر رود و نیز دختران عروس از غیر پسر انسان و هرچه پایین‌تر آید بر پدر شوهر محرم نیستند.
[۳] العروة الوثقی، ج۵، ص۵۴۲.

اگر مردی به اشتباه با عروس خود آمیزش کند، آیا عروس بر شوهر خود حرام می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است.
[۵] المناهل، ج۱، ص۵۴۳.

اما اگر با او
زنازنا از گناهان کبیره واز موجبات حد در اسلام به شمار می رود
کند، در صورتی که ارتکاب این عمل بعد از آمیزش شوهرش باشد، بدون
شکشک مقابل یقین یکی از عناوین مهمی است که درفقه و اصول در مورد آن زیاد بحث شده است و در تمامی ابواب فقه جاری است
موجب
حرمتحرمت به معنی حرام بودن است
عروس بر شوهرش نخواهد شد. به قول مشهور همچنین است اگر زنا بعد از
ازدواجازدواج، همسر گرفتن مرد یا زن است که به سبب عقد ازدواج همراه با شرایط آن، تحقّق می‌یابد و از آن در باب نکاح و نیز به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است
و قبل از آمیزش باشد.
[۷] العروة الوثقی، ج۵، ص۵۴۹.

از برخی قدما در این فرض، حرمت عروس بر شوهر نقل شده است.
[۱۰] التنقیح الرائع، ج۳، ص۷۰.


پانویس


 
۱. المبسوط، ج۴، ص۲۰۵.    
۲. المهذب البارع، ج۳، ص۲۳۴.    
۳. العروة الوثقی، ج۵، ص۵۴۲.
۴. تحریر الاحکام، ج۳، ص۴۵۶.    
۵. المناهل، ج۱، ص۵۴۳.
۶. جامع المدارک، ج۴، ص۲۱۳.    
۷. العروة الوثقی، ج۵، ص۵۴۹.
۸. مستمسک العروة، ج۱۴، ص۲۰۸ ۲۱۰.    
۹. مختلف الشیعة، ج۷، ص۳۹.    
۱۰. التنقیح الرائع، ج۳، ص۷۰.


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۳۷۲، برگرفته از مقاله «عروس».    جعبه ابزار