ناقل اجماع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه شخص نقل کننده اجماع بعد از تحصیل آن، ناقل اجماع اطلاق می‌شود.


تعریف ناقل اجماع

[ویرایش]

ناقل اجماع به شخصی گفته می‌شود که خودش اجماع را به دست آورده، آن گاه برای دیگران نقل کند. و به بیان دیگر، به فردی که اجماع محصل را برای دیگران نقل کند ناقل اجماع گویند، مانند این که شیخ طوسی تحصیل اجماع کرده و سپس برای دیگران نقل اجماع نماید و بگوید:اجمع الفقهاء علی کذا... چنین اجماعی نسبت به ناقل آن که شیخ طوسی باشد، اجماع محصل و نسبت به دیگران اجماع منقول است.

صور نقل اجماع

[ویرایش]

ناقل، ممکن است اجماع را به سه صورت نقل کند:
۱. گاهی ناقل اجماع، اجماع دخولی را نقل می‌کند.
۲. گاهی ناقل اجماع، اجماع لطفی را نقل می‌کند.
۳. گاهی، اجماع حدسی را نقل می‌کند.

اقسام اجماع منقول

[ویرایش]

نقل اجماع ممکن است به صورت واحد و یا متواتر باشد که در صورت اول، اجماع را اجماع منقول به خبر واحد و در صورت دوم، اجماع منقول به خبر متواتر می‌گویند.

صور نقل ناقل اجماع

[ویرایش]

ناقل اجماع، یا نقل از سبب و کاشف اتفاق نظر علماء می‌کند که در این صورت اخبار از امور حسی است و یا این که نقل از مسبب و منکشف قول معصوم علیه السلام می‌کند که در این صورت اخبار از امور حدسی است، و یا این که نقل از حکم واقعی و یا وجود دلیل معتبر می‌کند.

اجماع صحیح

[ویرایش]

در صورتی که ناقل اجماع انسان عادلی باشد به آن اجماع صحیح می‌گویند.

اجماع حسن

[ویرایش]

در صورتی که ناقل امامی ممدوح باشد به آن اجماع حسن می‌گویند.

اجماع موثق

[ویرایش]

اگر ناقل اجماع ثقه باشد به آن اجماع موثق می‌گویند.

اجماع ضعیف

[ویرایش]

در صورتی که ناقل اجماع، مجهول الحال باشد به آن اجماع ضعیف گویند.
[۲] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۳، ص۲۲۸-۲۲۹.
[۳] نائینی، محمدحسین، اجودالتقریرات، ج۲، ص۹۸.
[۴] مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷-۱۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حکیم، محمدسعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۱۹۴.    
۲. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۳، ص۲۲۸-۲۲۹.
۳. نائینی، محمدحسین، اجودالتقریرات، ج۲، ص۹۸.
۴. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۷-۱۰۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «ناقل اجماع».جعبه ابزار