وقف احسن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه وقف در موضع دارای ملاک حُسن وقف بیشتر را وقف احسن گویند.


تفاوت مصادیق انواع وقف

[ویرایش]

بعضی از دانشمندان علم قرائت تصریح کرده‌اند مصادیق انواع وقف (تام، کافی، حسن و قبیح) از جهت تمامیت، کفایت، حسن و قبح متفاوتند؛ یعنی بعضی از موارد وقف تام نسبت به برخی دیگر اتم، برخی از موارد وقف کافی نسبت به موارد دیگر اکفی ، برخی از موارد وقف حسن نسبت به بعضی دیگر احسن، و برخی از موارد وقف قبیح نسبت به بعضی دیگر اقبح هستند. و همین مطلب در موارد «ابتدا» نیز صادق است.
بنابراین «وقف احسن» عبارت است از وقف حسن که ملاک حُسن وقف در آن نسبت به کلمه یا موضع دیگر بیشتر است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن جزری، محمد بن محمد، ۷۵۱ - ۸۳۳ق، النشرفی القراءات العشر، ج۱، ص (۲۲۷-۲۳۰).    


منبع

[ویرایش]

علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «وقف احسن».    جعبه ابزار