کشور بحرین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبحرین کشوری در جنوب خلیج فارس است.


مراد از کلمه بحرین

[ویرایش]

بحرین، مجمع الجزایر و کشوری در جنوب خلیج فارس است.
[۱] دانشنامه جهان اسلام ج۲، ص۳۳۰


کاربرد بحرین در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب زکات و جهاد نام برده شده است.

حکم پرداخت زکات به اهل بحرین

[ویرایش]

بعض فقها بر اساس روایتی از امام هادی علیه السّلام، پرداخت خرما را در زکات فطره بر اهل بحرین واجب دانسته‌اند.
[۲] المهذب ج۱، ص۱۷۴- ۱۷۵.

دیگران آن را مستحب مى‌دانند.

← بررسی زمین از نظر فقهی


زمین از نظر فقهى اقسامى دارد. از آن جمله سرزمینى است که ساکنان آن با میل و رغبت- و نه جنگ- اسلام را پذیرفته‌اند، مانند بحرین. این قسم، پس از آن‌که ساکنان آن اسلام را پذیرفتند بر ملک صاحبانش باقى مى‌ماند و آنان مجاز به هر گونه تصرف در آن هستند

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانشنامه جهان اسلام ج۲، ص۳۳۰
۲. المهذب ج۱، ص۱۷۴- ۱۷۵.
۳. المبسوط ج۱، ص۲۴۱.    
۴. الجامع للشرائع، ص۱۳۹.    
۵. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۷۵.    منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص۶۷    جعبه ابزار