آشامیدنی‌های حرام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به آشامیدنی‌های حرام اشاره شده است.


آشامیدنی‌های پلید

[ویرایش]

حرام بودن هر نوع آشامیدنی پلید و آلوده :
... انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلم رجس من عمل الشیطن فاجتنبوه...
قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس.... ( تعلیل حکم حرمت خون و گوشت خوک به این که رجس و پلیدند، نشان می‌دهد که هر چیز پلید و آلوده، حرام است).

خمر

[ویرایش]

خمر ، آشامیدنی حرام و لازم الاجتناب:
یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منفع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما.... .
.. انما الخمر... رجس من عمل الشیطن فاجتنبوه...

خون

[ویرایش]

خون ، آشامیدنی حرام و لازم الاجتناب:
انما حرم علیکم المیتة و الدم...
حرمت علیکم المیتة و الدم...
قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا...
انما حرم علیکم المیتة و الدم...

← فلسفه حرمت خون حیوانات


پلید بودن خون خارج شده از بدن حیوانات ، فلسفه حرمت نوشیدن آن:
قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۹۰.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۱۹.    
۴. مائده/سوره۵، آیه۹۰.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۱۷۳.    
۶. مائده/سوره۵، آیه۳.    
۷. انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.    
۸. نحل/سوره۱۶، آیه۱۱۵.    
۹. انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آشامیدنی‌های حرام».جعبه ابزار