آفاقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآفاقی ساکن دور از مکه است و احکام آن در باب حج آمده است.


تعریف آفاقی

[ویرایش]

دور بودن از مکه در تحقّق عنوان آفاقی معتبر است، امّا مقدار مسافت و دوری و نیز ابتدای آن مورد اختلاف است. مقدار مسافت بنابر نظر منسوب به مشهور، شانزده فرسنگ (۴۸ میل، حدود ۸۶ کیلومتر) و بنابر قول دیگر، دوازده میل است. همچنین در اینکه مبدأ این مسافت مکه است یا مسجد الحرام، دو قول است. فقیهان از آفاقی به «بعید»، «اهل آفاق» و «اهل امصار» نیز تعبیر کرده‏اند.

احکام مرتبط با عنوان آفاقی

[ویرایش]

بر آفاقی، حج تمتع واجب است. از این رو، عدول از آن به حج اهل مکه، یعنی حج قران یا حج افراد در غیر حال ضرورت جایز نیست.
بر آفاقی واجب است از یکی از میقاتها( میقات)محرم شود، مانند ذوالحلیفه (ذُوالحُلَیفَه) برای اهل مدینه و عقیق برای اهل نجد و عراق.
[۳] العروة الوثقی ج۲ ص۵۵۱ ـ ۵۵۳
اقامت گزیدن آفاقی در مکه پس از استقرار یافتن حج تمتع بر او، موجب تبدیل حج وی به حج اهل مکه نمی‏شود.
[۴] العروة الوثقی ج۲ ص۵۳۹
به قول مشهور اگر آفاقی دو سال در مکه اقامت کند، در صورتی که قبلاً حجّ تمتع بر او استقرار نیافته باشد، حجّ اهل مکه بر او، با تحقق شرایط، واجب می‏شود.
[۵] العروة الوثقی ج۲ ص۵۳۷

شخصی که دو منزل دارد؛ یکی به فاصله شانزده فرسنگی مکه و دیگری کمتر از آن، اگر در منزل نخست بیشتر اقامت گزیند، حج آفاقی و اگر در منزل دوم بیشتر ساکن باشد، حج اهل مکه بر او واجب است. هر گاه مدّت اقامت وی در دو منزل یکسان باشد، می‏تواند هریک از دو حج آفاقی و اهل مکه را اختیار کند.
[۶] العروة الوثقی ج۲ ص۵۳۶

به نظر مشهور، بر آفاقی عمره تمتع ـ که در صورت استطاعت با حج تمتع به جا آورده می‏شود ـ واجب است نه عمره مفرده . آفاقی اگر از میقات( میقات)مستطیع شود، باید حج تمتع به جا آورد و از حج او کفایت می‏کند.
[۸] مناسک حج (مراجع) ص۴۳ مسئله۵۴


پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج۴ ص۶۰۰.    
۲. جواهر الکلام ج۱۸ ص۷۲    
۳. العروة الوثقی ج۲ ص۵۵۱ ـ ۵۵۳
۴. العروة الوثقی ج۲ ص۵۳۹
۵. العروة الوثقی ج۲ ص۵۳۷
۶. العروة الوثقی ج۲ ص۵۳۶
۷. جواهر الکلام ج۲۰ ص۴۴۹    
۸. مناسک حج (مراجع) ص۴۳ مسئله۵۴


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۱۴۲ - ۱۴۳    جعبه ابزار