آهک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآهک ماده جامد سفید حاصل از سنگ آهک است.از آن به مناسبت در باب‏هاى طهارت، صلات و خمس سخن رفته است.


تعریف آهک

[ویرایش]

آهک‏ به ماده ای جامد و سفید رنگ که از سنگ آهک به دست می آید گفته می شود.

احکام آهک

[ویرایش]


← تیمم به آهک


به فتواى مشهور، تیمم بر سنگ آهک قبل از پخته شدن صحیح است، ولى در صحت آن بعد از پختن، اختلاف است.
[۱] مستمسک العروة ج۴، ص۳۷۷-۳۷۸.


← سجده بر آهک


سجده بر سنگ آهک پیش از پختن، در حال اختیار و بعد از آن در حال ضرورت، صحیح است، لیکن در جواز سجده بر آن بعد از پختن در حال اختیار، اختلاف است.
[۲] العروة الوثقى ج۱، ص۵۸۹.
[۳] مستمسک العروة ج۵، ص۴۹۲.


← خمس آهک


در آهک- بر اساس قولى که آن را از معادن مى‌‏شمارد- خمس واجب است.
[۵] العروة الوثقى ج۲، ص۶۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستمسک العروة ج۴، ص۳۷۷-۳۷۸.
۲. العروة الوثقى ج۱، ص۵۸۹.
۳. مستمسک العروة ج۵، ص۴۹۲.
۴. جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۵-۱۶.    
۵. العروة الوثقى ج۲، ص۶۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۶۷.    جعبه ابزار