ابریشم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابریشم
تارهایتار، نوعی ساز زهی ـ زخمه‌ای ایرانی است
تنیده شده به وسیله کرم ابریشم میباشد و از آن در باب های ، و
حجحج یکی از فروع دین است
بحث شده است.


پوشیدن لباس ابریشمپوشیدن لباس ابریشمی
خالصبه ناب و غیر آمیخته با چیزى دیگر خالص می گویند
یا لباسی که
آسترآستر پارچه ای است که در زیر پارچه اصلی لباس قرار می گیرد و از آن به مناسبت در باب طهارت و صلات سخن رفته است
آن ابریشم خالص باشد برای مرد
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
و
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
با آن
باطلباطل در لغت، قرآن و حدیث، اسم فاعل از بطلان است و دارای مفهوم تقابلی «ضد حق» است که در قرآن، حدیث، علوم بلاغی، منطق، فلسفه، فقه، اصول فقه، کلام و عرفان بسیار به کار رفته است
است.
در
جوازجواز: اباحه، صحّت، عدم لزوم عقدو نافذ بودن
پوشیدن آن برای
اختلافاختلاف ضد اتفاق است
است.

استثناء در پوشیدن ابریشمپوشیدن لباس ابریشم هنگام
ضرورتواژه ضرورت در لغت ،منطق و فلسفه کاربرد دارد
و نیز لباسی که ابریشمی بودن آن مشکوک است برای مرد، و نماز با آن است.

پوشیدن ابریشم در حال جنگپوشیدن ابریشم در حال
جنگجنگ، واژه ای پارسی و کهن و پر کاربرد به معنای هر گونه درگیری (ذهنی و لفظی و بدنی) افراد با خود یا با دیگران، خصوصاً به معنای زد و خورد خشن میان گروه‌ها و اقوام و ملت‌ها و کشورها به انگیزه های مختلف؛ همین معنای تقریباً اصطلاحی است که در مقاله مفصّل حاضر مورد نظر است
است، لیکن در
صحتصحت به معنای سلامتی از بیماری می‌باشد
نماز با آن در صورت امکانِ کندن آن در حال
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
، اختلاف است.

چیزهای ابریشمی که نماز با آنها صحیح نیستدر جواز پوشیدن چیزهای ابریشمی که نماز با آنها به تنهایی نیست ـ مانند
بندبَنْد، نوعی‌ کلام‌ منثور و آهنگین‌ که‌ از سده ۱۱ ق‌ در ادب‌ عربی‌ پدید آمد
شلوارشلوار به لباس پاچه دار پوشاننده بدن از کمرتا قوزک پامي گويند
و عرق چین ـ برای مرد در نماز و غیر آن،
اختلافاختلاف ضد اتفاق است
است .

پوشیدن لباس احرام ابریشمیلباس احرام مرد نباید از ابریشم
خالصبه ناب و غیر آمیخته با چیزى دیگر خالص می گویند
باشد. در
جوازجواز: اباحه، صحّت، عدم لزوم عقدو نافذ بودن
پوشیدن آن برای
زنزن مقابل مرد است
در حال
احرامنخستین عمل از مناسک عمره و حج را احرام گویند
اختلاف است.

استعمال ابریشم در کفن میتکفن« كَفْنْ » در لغت به معناي نشاندن و مستور كردن چيزي است و در اصطلاح فقهاء به شيوه و ترتيب خاصي كه میت مسلمان را مي‌پوشانند، گفته مي‌شود
مرده ـ اعم از مرد،
زنزن مقابل مرد است
و
کودکدر این مقاله واژه «کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است
ـ نباید از ابریشم خالص باشد.

همراه داشتن ابریشم در نمازغیر پوشیدن و همراه داشتن
پارچهپارچه به تاروپودهای درهم تنیده از الیاف پنبه، پشم و مانند آن گفته می شود
ابریشمی خالص، مانند
دستمالدستمال به معنای پارچه‌اي براي پاک کردن، خشک کردن یا قرار دادن چیزي در آن است
، حتّی در
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
جایز است.

استفاده های دیگر از ابریشماستفاده ‏های دیگر از ابریشم، مانند فرش کردن و نشستن بر آن، تکیه دادن به آن و روانداز قرار دادن آن است.

پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۸، ص۱۱۴.    
۲. جواهرالکلام ج۸، ص۱۲۲.    
۳. توضیح المسائل، ص۱۱۶.    
۴. جواهرالکلام ج۸، ص۱۱۵.    
۵. العروة الوثقی، ط.ج، ج۲، ص۳۴۴.    
۶. جواهرالکلام ج۸، ص۱۲۲-۱۲۳.    
۷. توضیح المسائل، ص۱۱۶.    
۸. جواهرالکلام ج۱۸، ص۲۳۹-۲۴۴.    
۹. العروة الوثقی ج۲، ص۶۶.    
۱۰. مستمسک العروة ج۴، ص۱۵۶-۱۵۷.    
۱۱. توضیح المسائل، ص۱۱۶.    
۱۲. العروة الوثقی ج۲، ص۳۴۵.    


منبعفرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۲۳۳.    جعبه ابزار