استرداد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبازپس گرفتن را استرداد گویند. از آن در بسیاری از باب‌های عقود مانند تجارت، ودیعه، عاریه، اجاره و هبه و در برخی باب‌های احکام مانند غصب، لقطه و ارث سخن گفته شده است.


مهم‌ترین موارد استرداد

[ویرایش]

مهم‌ترین موارد استرداد عبارت است از:
۱. فساد عقد.
۲. فسخ عقد یا اقالۀ آن.
۳. اجازه ندادن مالک در عقد فضولی.

← تحقق استرداد در این موارد


در موارد یاد شده هر یک از صاحبان مال، مال خود را بازپس می‌گیرد. برای مثال، فروشندۀ کالای فروخته شده و خریدار، پول پرداختی را.
۴. تمام شدن مدّت اجاره.
۵. امانت‌ها مانند عاریه، ودیعه و لقطه.
۶. غصب.
۷. هبۀ غیر لازم.
۸. بدهی که به ذمّۀ میّت یا مفلّس است، در صورتی که عین مال موجود باشد.

← نحوه تحقق استرداد در همه موارد


در همۀ موارد یاد شده، صاحب مال، مال خود را بازپس می‌گیرد، البته همان گونه که استرداد به بازپس گرفتن عین مال محقّق می‌شود، در صورت موجود نبودن عین مال به مثل آن، در صورتی که مثلی باشد مانند کتاب و یا قیمت آن در صورتی که قیمی باشد مانند أنگشتر تحقّق می‌یابد.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۳۸-۴۳۹.    
جعبه ابزار