اسماع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشنواندن را اسماع گویند. از آن در باب‌های صلات و نکاح به مناسبت سخن گفته شده است.


شنواندن ذکرهای نماز توسط امام یا مأموم

[ویرایش]

شنواندن ذکرهای نماز توسط امام به مأموم به گونه‌ای که از حدّ متعارف تجاوز نکند، مستحب و شنواندن این اذکار به وسیلۀ مأموم به امام، مکروه است، جز ذکرهایی که امام فراموش کرده و مأموم بخواهد آن‌ها را به وی بشنواند و نیز تکبیرة الاحرام، در صورتی که امام در رکوع، منتظر پیوستن او باشد.

کمترین حد آهسته خواندن نماز

[ویرایش]

کمترین حدّ آهسته خواندن قرائت نماز، آن است که نمازگزار آن را به خود بشنواند.
[۴] الروضة البهیة ج۱، ص۲۶۰.


اسماع جواب سلام به سلام کننده

[ویرایش]

شنواندن جواب سلام به سلام کننده- در نماز و غیر نماز- واجب است؛ هرچند قولی به واجب نبودن آن به طور مطلق یا در خصوص نماز، نقل شده است.

اسماع خطبه توسط خطیب جمعه

[ویرایش]

شنواندن خطبه توسط خطیب جمعه به افرادی که شمار آن‌ها در انعقاد نماز جمعه معتبر می‌باشد، واجب است؛ البته برخی در وجوب آن تردید کرده‌اند.

شنواندن زن صدای خود را به نامحرم

[ویرایش]

شنواندن زن صدای خود را به نامحرم به صورت مهیّج که موجب تلذّذ وی و وقوع در فتنه باشد، حرام است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۹، ص۴۱۹.    
۲. العروة الوثقی ج۱، ص۸۰۴.    
۳. الروضة البهیة ج۱، ص۸۰۲.    
۴. الروضة البهیة ج۱، ص۲۶۰.
۵. مستمسک العروة ج۶، ص۵۶۲-۵۶۴.    
۶. جواهر الکلام ج۱۱، ص۲۴۰.    
۷. العروة الوثقی ج۲، ص۸۰۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۱۷-۵۱۸.    
جعبه ابزار