بذر گیاهان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند، شکافنده بذر گیاهان است و نزول آب باران، سبب روییدن بذر گیاهان می‌شود.


شکافنده بذر

[ویرایش]

ان الله فالق الحب والنوی...
خداوند، شكافنده دانه و هسته است‌.
در این آیه روی سخن را به مشرکان کرده و دلائل توحید را در ضمن عبارات جالب و نمونه‌های زنده‌ای از اسرار کائنات و نظام آفرینش و شگفتی‌های خلقت، شرح می‌دهد.
نخست می‌گوید: خداوند شکافنده دانه و هسته است (ان الله فالق الحب و النوی).
فالق از ماده فلق (بر وزن فرق) به معنی شکافتن چیزی و جدا کردن بعضی از بعض دیگر است.
حب و حبة به معنی دانه‌های خوراکی و غذایی است، مثل گندم و جو و آنچه که قابل درو کردن است، ولی گاهی به دانه‌های دیگر گیاهان نیز گفته می‌شود.
نوی به معنی هسته است.
اکنون ببینیم چه نکته‌ای در این تعبیر نهفته شده است.
باید توجه داشت که مهمترین لحظه، در حیات یک گیاه همان لحظه شکافتن دانه و هسته است که همانند لحظه تولد یک طفل زمان انتقال از یک عالم به عالم دیگر محسوب می‌شود، و مهمترین تحول در زندگی او در این لحظه رخ می‌دهد.
جالب اینکه دانه و هسته گیاهان غالبا بسیار محکمند، یک نگاه به هسته خرما و میوه‌هایی مانند هلو و شفتالو و دانه‌های محکم بعضی از حبوبات نشان می‌دهد که چگونه آن نطفه حیاتی که در حقیقت نهال و درخت کوچکی است در دژی فوق العاده محکم محاصره شده است، ولی دستگاه آفرینش آن چنان خاصیت تسلیم و نرمش به این دژ نفوذ ناپذیر، و آن چنان قدرت و نیرو به آن جوانه بسیار لطیف و ظریفی که در درون هسته و دانه پرورش می‌یابد، می‌دهد که بتواند دیواره آن را بشکافد و از میان آن قد برافرازد، براستی این حادثه در جهان گیاهان حادثه شگرفی است که قرآن به عنوان یک نشانه توحید انگشت روی آن گذاشته است.

سبب روئیدن بذر

[ویرایش]

نزول آب با برکت از آسمان ، سبب روییدن بذر گیاهان می‌شود:
ونزلنا من السماء ماء مبـرکا فانبتنا به جنت وحب الحصید.
و از آسمان، آبى پربركت نازل كرديم، و به وسيله آن باغ‌ها و دانه‌هايى را كه درو مى‌كند رويانديم.

علم خدا به دانه‌ها

[ویرایش]

خداوند به دانه‌های پنهان شده در تاریکی‌های زمین علم دارد:
وعنده مفاتح الغیب لایعلمهآ الا هو... ولا حبة فی ظلمـت الارض ولا رطب ولایابس الا فی کتـب مبین.
کلیدهای غیب، تنها نزد اوست و جز او، کسی آنها را نمی‌داند. ... و نه هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین، و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد، جز اینکه در کتابی آشکار (در کتاب علم خدا) ثبت است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۹۵.    
۲. تفسیر نمونه، مکارم، ج۵، ص۳۵۴-۳۵۵.    
۳. ق/سوره۵۰، آیه۹.    
۴. تفسیر نمونه، مکارم، ج‌۲۲، ص۲۳۶.    
۵. انعام/سوره۶، آیه۵۹.    
۶. تفسیر نمونه، مکارم، ج‌۵، ص۲۶۸.    
۷. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج‌۷، ص۱۷۶-۱۷۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «بذر گیاهان».    جعبه ابزار