تصویب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر به دیدگاه درستى همیشگى فتاواى
مجتهدشخص دارای ملکه استنباط حکم شرعی فرعی از منابع معتبر را مجتهد گویند
تصویب گفته می شودکه ؛ در برابر
تخطئهتخطه به معنی این است که برای همه مکلفین چه جاهل و چه عالم احکام واقعى جعل شده باشد
است ومعنای دیگر آن بالا آوردن پشت و پایین گرفتن سر همانند کمان است.


تعریف اصطلاحی تصویبتصویب به معناى نخست عبارت است از دیدگاهى که معتقد است در رویدادهایى که از سوى
شارعبه وضع کننده قوانین شرعی شارع‏ می‌گویند که در اصطلاح به خداوند و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اطلاق می شود
دستورى‏ نرسیده است، در واقع
حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
معینى وجود ندارد که از آن جست‏جو شود؛ بلکه حکم، تابع
ظنظن از واژه‌هاي نسبتاً پركاربرد در قرآن کریم است كه به جهت استفاده آن در موضوعات اعتقادي و اخلاقي، از اهميت بالايي در مباحث معرفت‌شناختي و اخلاقيِ قرآن برخوردار است
مجتهد است و آنچه مورد ظنّ مجتهد قرار گیرد، همان، حکم در
حقحق در سه معنا استعمال شده است
او است. از این نوع تصویب به (تصویب اشعری) تعبیر مى‏شود؛ امّا (تصویب معتزلی) مى‏گوید: حکم در واقع ثابت است؛ لیکن در صورت ظن مجتهد به خلاف آن، در
مظنونمظنون، شی ظنّی می باشد
مجتهد مصلحتى غالب بر
مصلحتمصلحت در لغت به معنای صلاح، خیر و صواب است
واقعى مى‏شود که مصلحت واقعى را برمى‏دارد.

مصوبهقائلان به این قول- اعمّ از
اشعریاَشْعَری‌، ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ اسماعیل‌ بن‌ اسحاق‌ (۲۶۰-۳۲۴ق‌/ ۸۷۴ -۹۳۶م‌)، متکلم‌ نامدار و بنیان‌گذار مکتبی‌ در عقاید اسلامی‌ که‌ پیروانش‌ اشاعره ‌ (ه م‌) خوانده‌ شده‌اند
و معتزلى- را (مصوبه) مى‏نامند. از این عنوان در اصول فقه بحث شده است.

نظر عالمان شیعهعالمان
شیعهپس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان به دو فرقه «شیعه» و «اهل سنت» تقسیم شدند
تصویب را
باطلباطل در لغت، قرآن و حدیث، اسم فاعل از بطلان است و دارای مفهوم تقابلی «ضد حق» است که در قرآن، حدیث، علوم بلاغی، منطق، فلسفه، فقه، اصول فقه، کلام و عرفان بسیار به کار رفته است
دانسته، قائل به تخطئه شده‏اند. البتّه برخى از فقهاى شیعه قائل به مصلحت سلوکیه شده‏اند که با تصویب به معناى یاد شده تفاوت دارد.
آنان همچون معتزله قائل به ثبوت حکم در واقع نسبت به
جاهلبه کسی که نسبت به یک مطلبی علم و آگاهی نداشته باشد جاهل می گویند و از آنجا که علم از شرایط عمومی تکلیف است؛ جاهل در ادبیات دینی تعریف خاصی پیدا میکند
و هستند؛ لیکن برخلاف معتزله معتقدند پس از قیام
امارهاماره دلیل ظنّى معتبر است که از آن به دلیل علمی نیز تعبیر می شود
برخلاف آن، ملاک و
مصلحتمصلحت در لغت به معنای صلاح، خیر و صواب است
واقعى همچنان باقى است؛ امّا در
تبعیتتبعیّت یعنی ارتباط و وابستگی چیزی (تابع) به چیزی (متبوع) که از این عنوان به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، جهاد، تجارت، نکاح و لقطه سخن رفته است
از اماره، مصلحتى وجود دارد که مصلحت واقعى فوت شده را جبران مى‏کند
[۳] اصطلاحات الاصول، ص ۹۶-۱۰۱.
[۴] انوار الاصول ج۲، ص۲۹۸-۳۱۳.


پانویس


 
۱. الاصول العامة، ص۶۱۷    
۲. اصول الفقه ج۱، ۲۳۰-۲۳۱.    
۳. اصطلاحات الاصول، ص ۹۶-۱۰۱.
۴. انوار الاصول ج۲، ص۲۹۸-۳۱۳.
۵. اصول الفقه ج۱، ص۲۲۹.    
۶. اصول الفغقه ج۱، ص۲۳۱.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۰۶.    جعبه ابزار