تمتام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه فرد ناتوان از ادای حرف «تا» یا تبدیل کننده آن به حرفی دیگر یا تکرار کننده «تا» هنگام تلفظ آن را تَمتام گویند و از آن به مناسبت در باب صلات یاد شده است.


حکم تَمتام در قرائت نماز

[ویرایش]

بر تمتام، یعنی کسی که از ادای حرف «تا» در قرائت نماز عاجز است یا آن را به حرفی دیگر تبدیل می‏نماید، قرائت به مقدار امکان واجب است و واجب نیست نماز را به جماعت بخواند.
[۱] مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۴۴۰-۴۳۹.


حکم تَمتام در امامت جماعت

[ویرایش]

بنابر قول مشهور امامت تمتام برای غیر همانند خود جایز نیست.
برخی قائل به کراهت شده‏اند.
در صورتی که تمتام قادر بر ادای حرف «تا» ـ هرچند به تکرار ـ باشد امامتش صحیح است؛
[۷] البیان، ص۲۳۰.
هرچند بنا به گفته جمعی برای غیر همانند خود کراهت دارد؛بلکه برخی قائل به عدم جواز آن شده‏اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۴۴۰-۴۳۹.
۲. الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۱۹۵.    
۳. الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۱۹۵-۱۹۴.    
۴. المبسوط، ج۱، ص۱۵۳.    
۵. المعتبر، ج۲، ص۴۳۸.    
۶. تحریر الاحکام، ج۱، ص۳۲۰-۳۱۹.    
۷. البیان، ص۲۳۰.
۸. تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۲۹۶.    
۹. الروضة البهیة، ج۱، ص۸۱۰.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۴۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۲۹.    جعبه ابزار