سینه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسینه در دو معنای ‏ بخش بالایى تنه و
پستانپستان، عضو معروف در انسان و حیوان است که از آن در بابهاى طهارت، صلات، نکاح، قصاص و دیات سخن رفته است
به کار می‌رود که از آن به معناى نخست در بابهاى ، ،
حدودحدود، از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص است
و
دیاتدیات اموال ثابت بر ذمه انسان به سبب جنایت بر انسان آزاد می‌باشد
سخن گفته‏اند.


معنای سینهمعنای اول: بخش بالایى تنه، بین زیر گردن تا بالاى
شکمشكم به بخشى از بدن بين سینه و لگن گفته مي شود
را سینه می‌گویند.
معنای دوم: پستان

احکام سینه به معنای بالا تنه
کشیدن شانه بر سینهکشیدن شانه بر سینه پس از شانه زدن موهاى سر و محاسن، است.

غسل، کفن و نماز میتبنابر قول مشهور،
غسلغسل از مطهرات است
،
کفن« كَفْنْ » در لغت به معناي نشاندن و مستور كردن چيزي است و در اصطلاح فقهاء به شيوه و ترتيب خاصي كه میت مسلمان را مي‌پوشانند، گفته مي‌شود
و
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
بر
بدنبدن به معنای اندام و تن انسان یا حیوان می باشد که در باب هاى طهارت، صلاة، حج، تجارت، نکاح، صید و ذباحه و حدود از آن سخن رفته است
میتیمیت که در فارسی به ان مرده یا درگذشته گفته می شود به کسی اطلاق می شود که با خروج و مفارقت روح از کالبد وی ، فعالیت‌‌های قلبی و عروقی او متوقف شده و اعمال مغزی وی بدون بازگشت از بین رفته باشد که این پدیده‌ آثاری حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و
که از آن، تنها سینه یا قسمتى که مشتمل بر سینه است، باقى مانده،
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است؛ لیکن در
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
حنوطکافور، که به بدن میت مالیده می‏شود
و نیز
کفن« كَفْنْ » در لغت به معناي نشاندن و مستور كردن چيزي است و در اصطلاح فقهاء به شيوه و ترتيب خاصي كه میت مسلمان را مي‌پوشانند، گفته مي‌شود
کردن آن با سه قطعه اختلاف است. آیا در
احکام\'\'\'احکام\'\'\' به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند
یاد شده، بعض سینه ملحق به همه سینه است؟ بنابر تصریح جمعى، بعض مشتمل بر
قلباستفاده از «اصل» و «علت» موجود در یک قیاس برای اثبات حکمی مخالف حکم اصل را قلب گویند
،
حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
همه سینه را دارد، لیکن در غیر آن اختلاف است.
[۴] مستمسک العروة ج۴، ص۱۱۵-۱۱۷.


پوشاندن سینه تا قدم میتاست لنگ -نخستین قطعه از قطعات واجب کفن-از سینه تا قدم یا
ساق‏قسمت بین زانو و مچ پا را ساق می‌گویند که از آن در بابهاى طهارت، صلات، قصاص و دیات سخن گفته‏اند
میت را بپوشاند.

افکندن راست و چپ عمامهافکندن دو طرف
عمامهعِمامه، پارچه به نسبت درازی که به دور سر می‌پیچند
؛ طرف راست آن بر سمت چپ و طرف چب آن بر سمت راست سینه میت دارد.

گذاشتن حنوط بر سینهبعد از فراغ از حنوط میت، است مقدار اضافى حنوط را روى سینه او بگذارند.

نماز میتنماز گزار بر میت
زنزن مقابل مرد است
، مستحب است محاذی سینه او بایستد.

کشیدن دست‌ها بر سینه پس از قنوتپس از
قنوتقنوت از ماده­ی "قنو" است که در لغت به معنای به دست آوردن چیزی و خوشه ­ی خرما آمده و در اصطلاح قرآنی یعنی طاعت و پرستش همراه با خضوع و فروتنی؛راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن‏، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۲۶ق، چاپ چهارم، ص۶۸۴
در
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
مستحب کشیدن دست‌ها بر سر، صورت و سینه مستحب است.

کشیدن دست‌ها بر سینه پس از دعاپس از پایان
دعادعا در لغت به معناى خواندن و درخواست كردن است و در اصطلاح عبارت است از درخواست توأم با خضوع و تضرع بنده از خداوند
در غیر
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
، در صورت بلند کردن دستها هنگام دعا کشیدن دست‌ها بر سر، صورت و سینه مستحب است.
[۱۲] کلمة التقوی ج‏۱، ص۴۶۷.


اسدال عمامهاسدالآویختن و فروهشتن چیزی مانند پرده را اسدال (سدل) گویند
عمامه به افکندن یکى از دو طرف آن بر روى سینه مستحب است.

چسباندن سینه به زمینچسباندن سینه به
زمینزمین جایی است که همه موجودات زنده روی آن زندگی می کنند
در
سجده شکرسجده شکر از سجده‏هاى مستحب است که برای ادای شکر بجا آوره می‌شود
مستحب است.


احکام سینه به معنای پستان
هنگام نماز زنچسباندن
زنزن مقابل مرد است
پستانهایپستان، عضو معروف در انسان و حیوان است که از آن در بابهاى طهارت، صلات، نکاح، قصاص و دیات سخن رفته است
خود را به سینه با دست در
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
هنگام قیام مستحب است.

سینه در حد رجمبه قول مشهور، در
حدحدّ یکی از اقسام احکام، در اسلام است
رجمرجم‏ به فتح راء یکی از حدود الهی به معنای سنگسار کردن است ==معنای رجم== رَجْم به سنگسار کردن میگویند
، زن تا سینه در گودالى قرار داده، سپس مى‏شود.

دیه کوبیده شدن سینهبه قول برخى، چنانچه بر اثر کوبیده شدن سینه،
استخواناستخوان: از اجزاء معروف بدن است
دو طرف آن‏ خمیده و کج شود، نصف
دیهدیه دارای دو معنی لغوی_ به معنای راندن و رد کردن _و اصطلاحی_ به معنای مالی که در صورت وقوع جنایت باید ادا شود_ است و از آن در معنی اصطلاحی به خون بها و دیه مقدَّر نیز تعبیر می شود
و در صورت خمیده شدن یک طرف، یک چهارم دیه بر عهده جانی ثابت مى‏شود. دیه موضحه سینه ۲۵
دیناردینار: سکه ی طلا، مقابل درهم است
است.
[۱۸] إصباح الشیعة، ص۵۰۷.
[۱۹] مبانى تکملة المنهاج ۲، ص۳۲۶.پانویس


 
۱. وسائل الشیعة ج۲، ص۱۲۵.    
۲. جواهر الکلام ج۴، ص۱۰۰-۱۰۴.    
۳. العروة الوثقی ج۲، ص۴۵-۴۶.    
۴. مستمسک العروة ج۴، ص۱۱۵-۱۱۷.
۵. جواهر الکلام ج۴، ص۱۶۰.    
۶. جواهر الکلام ج۴، ص۲۰۷-۲۱۰.    
۷. جواهر الکلام ج۴، ص۱۸۰-۱۸۱.    
۸. جواهر الکلام ج۴، ص۲۴۴-۲۴۵.    
۹. جواهر الکلام ج۱۲، ص۷۳-۷۴.    
۱۰. الحدائق الناضرة ج۸، ص۳۸۷.    
۱۱. وسائل الشیعة ج۷، ص۵۱.    
۱۲. کلمة التقوی ج‏۱، ص۴۶۷.
۱۳. جواهر الکلام ۸، ص۲۴۰-۲۴۷.    
۱۴. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۵۸۵.    
۱۵. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۶۱۴.    
۱۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۷.    
۱۷. مجمع الفائدة ج۱۳، ص۶۱.    
۱۸. إصباح الشیعة، ص۵۰۷.
۱۹. مبانى تکملة المنهاج ۲، ص۳۲۶.


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۷۸-۵۷۹.    


رده‌های این صفحه : حدود | دیات | صلاة | طهارت
جعبه ابزار