فرج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففرج آلت تناسلی مادینه را می‌گویند.


فرج در لغت

[ویرایش]

فرج در لغت به معنای شکاف بین دو چیز آمده است، مانند شکاف دیوار و نیز میانه دو پا را فرج گویند. از این رو، به کنایه به آلت تناسلی زن و مرد ؛ هر دو فرج اطلاق شده است؛ چنان که به دُبُر نیز گفته می‌شود؛ لیکن کاربرد رایج آن در عرف، روایات و کلمات فقها آلت تناسلی زن می‌باشد؛ به گونه‌ای که هرگاه مطلق و بدون قرینه به کار رود منصرف به همین معنا است.
[۱] المفردات، واژه فرج.
[۲] راغب، واژه فرج.
[۳] لسان العرب، واژه فرج.
[۴] مجمع البحرین، واژه فرج.
[۷] غایة الآمال، ج۳، ص۴۳۲.

چنان که ـ به گفته برخی ـ عنوان وطی ، جماع و مانند آن در روایات ، در صورت مطلق بودن، به آمیزش در فرج انصراف دارد و شامل آمیزش در دُبُر نمی‌شود.
[۹] الحدائق الناضرة، ج۳، ص۲۶۴.
[۱۰] الحدائق الناضرة، ج۳، ص۱۹.
[۱۱] الحدائق الناضرة، ج۳، ص۴۲۹ ـ ۴۳۰.
[۱۲] غایة الآمال، ج۳، ص۴۳۲.


احکام مرتبط

[ویرایش]

از احکام مرتبط با آن در بابهای طهارت ، نکاح ، ایلاء ، صید و ذباحه و حدود سخن گفته‌اند.

وجوب پوشاندن

[ویرایش]

فرج، عورت به شمار می‌رود و پوشاندن آن از غیر زوج و مولا واجب است.

حکم دخول در فرج

[ویرایش]

دخول در فرج به مقدار حشفه موجب غسل جنابت و نیز ثبوت عدّه و تمامی مهر ، و نسبت به زن اجنبی با شرایطی موجب ثبوت حدّ زنا می‌شود.

نگاه کردن به فرج

[ویرایش]

نگاه کردن همسر، به فرج در حال آمیزش و غیر آمیزش بنابر قول مشهور مکروه است.
برخی قدما نگاه به فرج را در حال آمیزش حرام دانسته‌اند.

استمتاع از فرج

[ویرایش]

استمتاع از فرج به یکی از سه سبب حلال می‌شود: ازدواج در زن آزاد و کنیز ؛ ملکیت و تحلیل . دو سبب آخر نسبت به کنیز است.

عیوب موجب فسخ نکاح

[ویرایش]

عیوبی همچون رَتَق (رتق)، عَفَل (عفل) و قَرَن (قرن) که در فرج پدید می‌آید مجوز بر هم زدن عقد نکاح می‌شود.

حقوق واجب زوجه

[ویرایش]

از حقوق واجب زوجه بر زوج، یک بار آمیزش در هر چهار ماه است. به قول گروهی، آمیزش باید در فرج باشد و در دُبُر کفایت نمی‌کند.
[۱۵] الانواراللوامع، ج۱، ص۱۷.
[۱۶] الروضة البهیة، ج۱، ص۱۰۴.


ایلاء

[ویرایش]

چنانچه مرد بر ترک آمیزش با همسر دائمی خود سوگند یاد کند و زن نزد حاکم شکایت برد، حاکم مرد را به رجوع یا طلاق امر می‌کند. رجوع با آمیزش در فرج تحقق می‌یابد و آمیزش در دُبُر کفایت نمی‌کند.
[۱۷] مسالک الافهام، ج۱۰، ص۱۵۹.


خوردن فرج

[ویرایش]

در حرمت خوردن فرج حیوان حلال گوشت اختلاف است. قول به حرمت به مشهور نسبت داده شده است.

فرج در حدود

[ویرایش]

در حدّ تازیانه باید تازیانه بر جاهای مختلف بدن بزهکار زده شود؛ لیکن لازم است از مواضع خطرناک همچون فرج خود داری گردد.

فرج و احتیاط

[ویرایش]

از چیزهایی که موضوع احتیاط شرعی است و رعایت احتیاط در آن لازم می‌باشد، فرج است. از این رو، به رغم عدم وجوب اعلام جاهل به موضوع، در امور مهمی همچون فرج، در صورتی که اعلام نکردن موجب مباح گردیدن فرج حرامی گردد، اعلام و ارشاد جاهل واجب است.
[۲۲] مصباح الفقاهة، ج ۱، ص ۱۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المفردات، واژه فرج.
۲. راغب، واژه فرج.
۳. لسان العرب، واژه فرج.
۴. مجمع البحرین، واژه فرج.
۵. المعتبر، ج۱، ص۱۸۱.    
۶. الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۴۵۱.    
۷. غایة الآمال، ج۳، ص۴۳۲.
۸. جامع المدارک، ج۱، ص۶۱.    
۹. الحدائق الناضرة، ج۳، ص۲۶۴.
۱۰. الحدائق الناضرة، ج۳، ص۱۹.
۱۱. الحدائق الناضرة، ج۳، ص۴۲۹ ـ ۴۳۰.
۱۲. غایة الآمال، ج۳، ص۴۳۲.
۱۳. المهذب البارع، ج۳، ص۲۰۷.    
۱۴. الوسیلة، ج۱، ص۳۱۴.    
۱۵. الانواراللوامع، ج۱، ص۱۷.
۱۶. الروضة البهیة، ج۱، ص۱۰۴.
۱۷. مسالک الافهام، ج۱۰، ص۱۵۹.
۱۸. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۳۴۸.    
۱۹. الروضة البهیة، ج۹، ص۱۰۷.    
۲۰. مائة قاعدة فقهیة، ج۱، ص۳۶.    
۲۱. قواعد الفقهیة، بجنوردی، ج۳، ص۳۶.    
۲۲. مصباح الفقاهة، ج ۱، ص ۱۲۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۶۱، برگرفته از مقاله    جعبه ابزار