چانه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از عناوینی است از آن در بابهاى ، و
حجحج یکی از فروع دین است
مطرح می شود


تعریف چانهچانه به بخش پايينى
صورتصورت، چهره شکل و هیئت پدیده‌ها است
در زير
دهاندهان:از اعضاى بدن است
رامی گویند .

کاربردواحکام چانه درفقهطهارت: حدّ
شستنشستن به معنی پاک کردن چیزى از آلودگى با آب گفته می شود
صورت در
وضو وضو عملی است مستحب که در اسلام به آن توجه ویژه ای شده که در بعضی موارد واجب می شود
از بالاى
پیشانیپیشانی به قسمت فوقانی چهره، حدّ فاصل رستنگاه مو و ابرو گفته می شوداز آن در بابهای طهارت، صلات و حج سخن رفته است
تا چانه است که از بالا به پايين شسته مى‏شود و عکس آن صحيح نيست.
چیدنچیدن‏ در دو معنا استعمال شده است
افزونِ بر يک قبضه از موهاى محاسن است؛ بدين گونه که
دستدست یکی از اعضای بدن است و از آن در باب‌هاى طهارت، صلات و
خود را بر چانه مى‏ نهد و مازاد بر قبضه را مى‏ چيند.
: چانه جزء
صورتصورت، چهره شکل و هیئت پدیده‌ها است
است؛ بنابر اين، پوشاندن آن در
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
بر
زنزن مقابل مرد است
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
نيست و در پوشاندن آن از در غير
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
،
اختلافاختلاف ضد اتفاق است
است. بنابر قول به وجوب پوشاندن
صورتصورت، چهره شکل و هیئت پدیده‌ها است
بر
زنزن مقابل مرد است
، چانه نيز بايد پوشانده شود.
آن مقدار از زير چانه که معمولا با بستن
روسریپارچه‌ای که زنان برای پوشش سر از آن استفاده می‌کنند را روسری گویند
پوشانده مى‏شود بنابر قول مشهور- که پوشاندن گردن را در نماز بر زن واجب مى‏دانند- در نماز بايد پوشانده شود؛ ليکن افزون بر آن در اينکه جزء صورت به شمار مى‏رود تا پوشاندنش لازم نباشد يا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، پوشاندن آن مقدار نيز در
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است.
[۴] مهذّب الاحکام ج۵،ص ۲۵۱
[۵] موسوعة الإمام الخوئى ج۱۲،ص ۱۰۶- ۱۰۷.

درصورت عدم
امکانامکان ، در یکی از کاربردهایش از مواد ثلاث، قسیم وجوب و امتناع ذاتی و به معنای سلب ضرورت وجود و عدم از ماهیت من حیث هی می‌باشد
با
پیشانیپیشانی به قسمت فوقانی چهره، حدّ فاصل رستنگاه مو و ابرو گفته می شوداز آن در بابهای طهارت، صلات و حج سخن رفته است
در
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
، بنابر قول مشهور با يکى از دو طرف
پیشانیپیشانی به قسمت فوقانی چهره، حدّ فاصل رستنگاه مو و ابرو گفته می شوداز آن در بابهای طهارت، صلات و حج سخن رفته است
(جبینین) و در صورت عدم
امکانامکان ، در یکی از کاربردهایش از مواد ثلاث، قسیم وجوب و امتناع ذاتی و به معنای سلب ضرورت وجود و عدم از ماهیت من حیث هی می‌باشد
آن، با چانه سجده مى‏کند. بر اين قول ادعاى اجماع شده است.
حجحج یکی از فروع دین است
: از محرمات احرام براى زن، پوشاندن صورت خود با نقاب و
روبندروبند پارچه مستطیل شکلی است که پوشاننده چهره زن می باشد
است. در اينکه بعض صورت، مانند چانه در حکم تمام آن است تا پوشاندن آن با مقنعه
حرام==حرام در اصطلاح فقه== حرام در اصطلاح فقه، چیزی است که فعل آن شرعا سبب ذم و نکوهش گردد و یا امری است که فعل آن موجب عقاب شود
باشد يا نه، اختلاف است.
بنابر قول دوم، پوشاندن بعض
صورتصورت، چهره شکل و هیئت پدیده‌ها است
مانند چانه تا زیر لب، به گونه‏اى که نقاب و
روبندروبند پارچه مستطیل شکلی است که پوشاننده چهره زن می باشد
بر آن صدق نکند، خواهد بود.
[۷] مناسک حج (مراجع)ص۱۸۶ و ۲۰۶.پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۲،ص۱۴۸    
۲. الدروس الشرعیة ج۱،ص۱۲۹    
۳. کتاب الصلاة (محقق داماد) ج۱،ص ۴۰۱- ۴۰۲    
۴. مهذّب الاحکام ج۵،ص ۲۵۱
۵. موسوعة الإمام الخوئى ج۱۲،ص ۱۰۶- ۱۰۷.
۶. جواهر الکلام ج ۱۰،ص۱۹۹-۲۰۶    
۷. مناسک حج (مراجع)ص۱۸۶ و ۲۰۶.


منبعجمعي از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمي شاهرودي فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‏۳، ص۱۶۵جعبه ابزار