چوب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچوب مادّه سخت معروف است. از احکام آن در بابهای طهارت، تجارت و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.


معنای چوب

[ویرایش]

چوب ماده ای که از درخت به دست می‌آید.‏

چوب در طهارت

[ویرایش]

کف پا و ته کفش نجس با راه رفتن بر روی زمین پاک می‏شود؛ اما اگر زمین با چوب و مانند آن فرش شده باشد در حصول طهارت با راه رفتن بر آن اختلاف است.
چوب نجسِ متصل به زمین و ساختمان با شرایطی با تابش آفتاب پاک می‏شود.
چوب نجس اگر تبدیل به خاکستر شود پاک می‏گردد.در اینکه با تبدیل به زغال نیز پاک می‏شود یا نه، اختلاف است.
مستحب است همراه میت دو چوب تر و تازه در قبر قرار دهند؛ یکی در پهلوی راست و دیگری در طرف چپ بدن او.
[۸] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۳۳۲، م۵۹۳.


چوب در تجارت

[ویرایش]

در معامله، چوبهای متّصل به ساختمان به تبع ساختمان، داخل در مبیع است؛ بر خلاف چوبهای منفصل و جدای از ساختمان، هرچند در خانه مورد استفاده قرارگیرد.
فروختن چوب به کسی که بت می‏سازد بنابر مشهور مکروه است و اگر در معامله شرط ساختن بت شود حرام و معامله باطل است.

چوب در اطعمه و اشربه

[ویرایش]

مسواک زدن با چوب درخت اراک افضل است.
[۱۳] العروة الوثقی‏ ج۱، ص۳۵۱.
خلال کردن دندانها با چوب انار، آس، نی و ریحان کراهت دارد.
[۱۵] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۶۰۵، م۲۶۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستند الشیعة ج۱، ص۳۳۸.    
۲. العروة الوثقی ج۱، ص۲۵۵.    
۳. تحریر الوسیلة ج۱، ص۱۲۹.    
۴. جواهر الکلام ج۶، ص۲۶۲.    
۵. جواهر الکلام ج۶، ص۲۶۶.    
۶. العروة الوثقی ج۱، ص۲۶۷.    
۷. جواهر الکلام ج۴، ص۲۳۳-۲۳۴.    
۸. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۳۳۲، م۵۹۳.
۹. الروضة البهیة ج۳، ص۵۳۱.    
۱۰. جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۳۱.    
۱۱. جواهر الکلام ج۲۲، ص۳۰-۳۱.    
۱۲. الروضة البهیه ج۱، ص۳۲۷-۳۲۸.    
۱۳. العروة الوثقی‏ ج۱، ص۳۵۱.
۱۴. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۷۵.    
۱۵. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۶۰۵، م۲۶۳۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۱۸۴.    
جعبه ابزار