استحاضه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستحاضه:
خونخون‏ از نجاسات است که در قلب و رگها جریان دارد
بیرون آمده از
رحمرحم به فتح راء وکسر حاء دو معنا دارد واز معنای نخست آن در باب نکاح و نیز در بخش مسائل مستحدثه سخن گفته‏اند
زن، که غیر از خون‌هاى
حیضحیض، به خونى معروف،از رحم زن بیرون می آید،گفته می شود
و نفاس است.


نشانه های خون استحاضهخون استحاضه، بیشتر، زرد، سرد وروان است وبدون فشار وسوزش از
رحمرحم به فتح راء وکسر حاء دو معنا دارد واز معنای نخست آن در باب نکاح و نیز در بخش مسائل مستحدثه سخن گفته‏اند
خارج مى‌شود. گاهى نیز ویژگى‌هاى
خونخون‏ از نجاسات است که در قلب و رگها جریان دارد
حیضحیض، به خونى معروف،از رحم زن بیرون می آید،گفته می شود
را دارد.

زن مستحاضهبه زنى كه خون استحاضه دیده، مستحاضه گفته مى‌شود.

کاربرد فقهیازعنوان استحاضه در باب بحث شده است؛ گرچه به مناسبت در باب‌ هاى و نیز از آن سخن رفته است.
.

اقسام استحاضهبه قول مشهور، استحاضه به قلیله، متوسّطه وكثیره تقسیم مى‌شود.

← استحاضه ی قلیله


استحاضه ی قلیله خونى است كه به روى
پنبهپنبه: گیاهى معروف است
رسیده، ولى از طرف دیگر آشكار نشده است؛ هر چند در درون
پنبهپنبه: گیاهى معروف است
نفوذ كرده باشد.
وظیفه: به قول مشهور، وظیفه ی مستحاضه در این نوع استحاضه،
پنبهپنبه: گیاهى معروف است
و
وضو وضو عملی است مستحب که در اسلام به آن توجه ویژه ای شده که در بعضی موارد واجب می شود
براى هر
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
است.

← استحاضه ی متوسّطه


استحاضه ی متوسطه خونى است كه در
پنبهپنبه: گیاهى معروف است
نفوذ كرده وبه طرف دیگر آن رسیده، لیكن از آن تجاوز نكرده است.
وظیفه : به قول مشهور، وظیفه ی زن در این قسم، علاوه بر وظیفه ی قسم اول ، تبدیل پارچه ی روى پنبه ویك
غسلغسل از مطهرات است
براى
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
صبح در هر
روزروز در معنای زمان بین طلوع فجر صادق و غروبآفتاب و نیز در معنای مقابل شب به کار رفته است
است.

← استحاضه ی كثیره


استحاضه ی کثیره خونى است كه از
پنبهپنبه: گیاهى معروف است
گذشته وبه پارچه نیز رسیده است.
وظیفه :زن در این نوع استحاضه علاوه بر عوض كردن
پنبهپنبه: گیاهى معروف است
وپارچه، باید براى هر یك از
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
صبح، ظهر و
عصرعصر در سه معنا به کار رفته‌است: فاصله زمانی بین زوال خورشید تا غروب آن؛بخش پایانی روز و فشردن
و مغرب و عشا
غسلغسل از مطهرات است
كند. در این كه جمع بین
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
ظهر وعصر ونیز مغرب وعشا
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است یا مى‌تواند بین هر یك از آن دوفاصله بیندازد وبراى هر كدام یك
غسلغسل از مطهرات است
نماید، ونیز در این كه علاوه بر
غسلغسل از مطهرات است
، براى هر
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
،
وضو وضو عملی است مستحب که در اسلام به آن توجه ویژه ای شده که در بعضی موارد واجب می شود
نیز
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است یا با هر
غسلغسل از مطهرات است
- در صورت جمع بین دو
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
- یك وضو کفایت مى‌كند ویا در هیچ صورت
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
نیست، اختلاف است. قول به
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
وضو وضو عملی است مستحب که در اسلام به آن توجه ویژه ای شده که در بعضی موارد واجب می شود
براى هر
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
به مشهور نسبت داده شده است.

اقوال فقها در اقسام استحاضهبرخى فقها، منكر استحاضه ی قلیله شده وبعضى دیگر، متوسّطه را داخل در كثیره دانسته‌اند.

احكام مشتركموارد ذیل
احکام\'\'\'احکام\'\'\' به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند
مشترك بین اقسام استحاضه است:

← وارسی


به تصریح برخى، وارسی بر زن جهت تشخیص نوع استحاضه
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است. در فرض عدم امكان وارسى، در این كه واجب است به قدر متیقّن عمل شود- مانند صورت احتمال بین قلیله ومتوسّطه كه به
احکام\'\'\'احکام\'\'\' به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند
قلیله عمل شود- ویا شدیدترین احتمالات اخذ وبدان عمل مى‌شود- مانند آن كه در مورد یاد شده به احكام متوسّطه عمل نماید- اختلاف است.
[۷] تحریر الوسیلة،ج ۱، ص۵۱

.

← آمیزش


در این كه
جوازجواز: اباحه، صحّت، عدم لزوم عقدو نافذ بودن
آمیزشنزدیکی کردن را آمیزش می گویند که در فقه احکام بسیار زیادی دارد
با مستحاضه متوقّف بر انجام اعمالى است كه براى
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
اولازم است؛ یا تنها متوقّف بر
غسلغسل از مطهرات است
در متوسّطه وكثیره است ودر قلیله مطلقا مى‌باشد؛ ویا بر هیچ كدام متوقّف نیست، اختلاف است.

← دخول در مسجد


در
جوازجواز: اباحه، صحّت، عدم لزوم عقدو نافذ بودن
دخول مستحاضه ی متوسّطه وكثیره در
مسجد الحراممسجد الحرام و دوره‌های تاریخی توسعه آن پیروزی اسلام در مکه سبب شد تا خانه خدا و اطراف آن، از لوث وجود بتها پاک شود و فضای مکه را اذان بلال، که شعار توحید بود، دربر گیرد
و
مسجد النّبیشریف‌ ترین و والاترین مسجد، پس از مسجد الحرام، مسجد پیامبر خدا در مدینه منوّره است که جامع مدینه نیز گویند
صلّى اللّه علیه وآله ونیز درنگ كردن در دیگر پیش از
غسلغسل از مطهرات است
، اختلاف است.

← قرائت سور عزائم


حکم•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است
براى مستحاضه، حكم دخول ومكث در
مسجدیکی ار مکان‌های مقدس اسلامی، مسجد است
است، لیكن مسّ
قرآنقرآن، در اصل مصدر است و به کتابی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌و‌سلم) اختصاص پیدا کرده است گفته می‌شود
پیش از
وضو وضو عملی است مستحب که در اسلام به آن توجه ویژه ای شده که در بعضی موارد واجب می شود
یا
غسلغسل از مطهرات است
، نیست.

← نمازآیات


نماز آیاتمقصود از آیات، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، زلزله و سایر حوادث هولناک طبیعی است که باعث ترس و وحشت اکثر مردم شود
بر مستحاضه
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است وهمان وظایفى را كه براى نمازهای یومیّه انجام مى‌داد، باید براى
نماز آیاتمقصود از آیات، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، زلزله و سایر حوادث هولناک طبیعی است که باعث ترس و وحشت اکثر مردم شود
نیز انجام دهد.
[۱۱] العروة الوثقى،ج ۱، ص۳۵۸


← روزه


صحّتصحت به معنای سلامتی از بیماری می‌باشد
روزهخودداری (امساک) از مفطرات در روز به قصد تقرب به خدا را روزه گویند
ی مستحاضه ی متوسّطه وكثیره متوقّف بر
غسلغسل از مطهرات است
است ودر صورت ترك
غسلغسل از مطهرات است
،
روزه‌خودداری (امساک) از مفطرات در روز به قصد تقرب به خدا را روزه گویند
اش
باطلباطل در لغت، قرآن و حدیث، اسم فاعل از بطلان است و دارای مفهوم تقابلی «ضد حق» است که در قرآن، حدیث، علوم بلاغی، منطق، فلسفه، فقه، اصول فقه، کلام و عرفان بسیار به کار رفته است
است. در این كه
صحّتصحت به معنای سلامتی از بیماری می‌باشد
روزه تنها متوقّف بر
غسل‌غسل از مطهرات است
هاى روزانه است، یا علاوه بر آن تنها
غسلغسل از مطهرات است
شب قبل ویا تنها
غسلغسل از مطهرات است
شب بعد ویا
غسلغسل از مطهرات است
هر دوشب لازم است اقوال مختلفى مطرح است.

← تحفّظ


بر مستحاضه تحفّظ ونگهدارى خود از خروج
خونخون‏ از نجاسات است که در قلب و رگها جریان دارد
پس از
وضو وضو عملی است مستحب که در اسلام به آن توجه ویژه ای شده که در بعضی موارد واجب می شود
و
غسلغسل از مطهرات است
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است. از راه‌هاى آن،
استثفاربستن فرج با پارچه به منظور جلوگیری از خروج خون استحاضه را استثفار (استذفار) گویند
است.

← قطع خون


چنانچه
خونخون‏ از نجاسات است که در قلب و رگها جریان دارد
پیش از انجام وظایف استحاضه قطع شود، در این كه انجام دادن اعمال استحاضه (
وضو وضو عملی است مستحب که در اسلام به آن توجه ویژه ای شده که در بعضی موارد واجب می شود
و
غسلغسل از مطهرات است
) براى
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
،
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است یا مى‌ تواند تنها به
وضو وضو عملی است مستحب که در اسلام به آن توجه ویژه ای شده که در بعضی موارد واجب می شود
اكتفا كند، اختلاف است. همچنین اگر خون در بین
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
قطع شود، در اتمام نماز یا
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
تجدید طهارت و
اعادهاعاده در دو معنا به کار رفته است: ۱
ی
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
، واگر پس از وپیش از نماز قطع شود، در
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
تجدید طهارت وعدم آن، اختلاف است.

← عفوخون در نماز


خونخون‏ از نجاسات است که در قلب و رگها جریان دارد
استحاضه همچون خون
حیضحیض، به خونى معروف،از رحم زن بیرون می آید،گفته می شود
و نفاس، حتى اگر كمتر از یك
درهمدرهم نوعی پول که از جنس نقره ساخته می شده است
باشد، در
نمازیکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد
، بخشوده نیست.
[۱۷] العروة الوثقى،ج ۱، ص۱۰۲پانویس


 
۱. جواهر الکلام،ج ۳، ص۲۵۷ تا۲۵۹    
۲. جواهر الکلام،ج ۳، ص ۳۱۳    
۳. جواهر الکلام،ج ۳، ص ۳۱۹ تا۳۲۶    
۴. مستمسک العروة،ج ۳، ص۳۹۱ تا۳۹۳    
۵. جواهر الکلام،ج ۳، ص ۳۱۰    
۶. جواهر الکلام،ج ۳، ص۳۱۱    
۷. تحریر الوسیلة،ج ۱، ص۵۱
۸. مستند الشیعة،ج ۳، ص۳۱    
۹. مستمسک العروة،ج ۳، ص۴۲۲ تا۴۲۵    
۱۰. مستمسک العروة،ج ۳، ص ۴۲۵ تا۴۲۷    
۱۱. العروة الوثقى،ج ۱، ص۳۵۸
۱۲. مستند الشیعة،ج ۳، ص۳۶    
۱۳. جواهر الکلام،ج ۳، ص۳۶۵    
۱۴. جواهر الکلام،ج ۳، ص۳۴۸    
۱۵. جواهر الکلام،ج ۳، ص ۳۳۲ تا۳۳۸    
۱۶. مستمسک العروة،ج ۳، ص۴۱۴ تا۴۱۷    
۱۷. العروة الوثقى،ج ۱، ص۱۰۲


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۳۹۱ تا‌۳۹۳    جعبه ابزار