بت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبت، تندیس ساخته شده از سنگ و مانند آن جهت پرستش است.


تعریف بت

[ویرایش]

بت به تنديسى اطلاق مى‌گردد كه از سنگ، چوب، عاج يا فلز به شكل انسان يا حيوان و يا تركيبى از آن دو- همچون سر فيل يا خوك با تنۀ انسان- و يا شكلهاى ديگر ساخته شده و از سوى مشرک ان پرستش مى‌شود
[۱] دانشنامه جهان اسلام ج ۲، ص ۲۱۵


کاربرد بت در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب تجارت و ضمان سخن رفته است.

حرمت بت پرستی

[ویرایش]

پرستش بت، حرام و از مصاديق بارز شرک و پرستندۀ آن مشرک است .
بت به جهت حرمت منافع آن در شرع مقدّس حرام شده است؛ ازاين‌رو ساختن، نگهدارى، عاریه دادن و نيز هر نوع كسب با آن به اجاره دادن، فروختن و مانند آن، حرام و معامله با آن باطل است.

حکم فروختن چوب برای بت سازی

[ویرایش]

فروختن چوب و مانند آن به كسى كه از آن بت مى‌سازد بنابر مشهور مکروه است و اگر در معامله، ساختن بت شرط شود، حرام و معامله باطل خواهد بود.
نابود كردن هيئت (شكل ظاهرى) بت با قدرت بر آن، واجب است و ضمان آور نيست؛ ليكن از بين بردن مادّۀ آن موجب ضمان است مگر آنكه اتلاف هيئت متوقّف بر آن باشد. برخى- حتّى در صورت عدم توقّف اتلاف هيئت بر آن- قائل به عدم ضمان شده‌اند.
سوگند خوردن به بت حرام است و قسم منعقد نمى‌شود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانشنامه جهان اسلام ج ۲، ص ۲۱۵
۲. جواهر الکلام ج ۲۲، ص ۲۵    
۳. جواهر الکلام ج ۲۲، ص ۳۰- ۳۱    
۴. جواهر الکلام ج ۲۲، ص ۲۶- ۲۷    
۵. الدروس الشرعیة ج۲، ص ۱۶۱.    منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص ۶۴    جعبه ابزار