تخلیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتخلیه به متمکن ساختن طرف عقد از تصرف در مال تعهد شده می گویند.


تخلیه در لغت

[ویرایش]

تخلیه در لغت به معناى ترک چیزى یا جایى و اعراض از آن است

مراد از تخلیه

[ویرایش]

مراد از آن در بحث معاملات این است که طرف معامله با برداشتن مانع تصرف، طرف دیگر را از تصرف در مال تعهد شده متمکن مى‏سازد. نحوه تخلیه با توجه به موارد آن متفاوت است. به عنوان نمونه تخلیه در اموال غیر منقول، مانند خانه و زمین به تحویل کلید به خریدار و خارج کردن اثاث خود و در مثل فروش میوه بر درخت به آزاد گذاشتن خریدار در چیدن میوه تحقق مى‏ یابد. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

حکم تخلیه

[ویرایش]

در عقود مالی، مانند بیع و اجاره و نیز عقود غیر مالى که در آن تعهد مالى وجود دارد، مانند مهر در عقد ازدواج، تحویل دادن –اقباض- مال تعهد شده، واجب و داراى آثارى فراوان است.
در چگونگى تحقق قبض در این‏گونه عقود بحث است که آیا مطلقا به تخلیه محقق مى ‏شود- خواه مال تعهد شده از اموال غیر منقول، همچون زمین و خانه باشد و یا از اموال منقول مانند لباس و حیوان- یا در اموال غیر منقول به تخلیه و در اموال منقول به تخلیه و غیر آن همچون به دست خریدار دادن- که بر حسب نوع مال و عرف تفاوت دارد- محقق مى‏ گردد


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الخلاف ج۳، ص۹۳.    
۲. جواهر الکلام ج ۲۳، ص۱۴۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص ۳۹۷.    جعبه ابزار