تصفیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتصفیه یعنی پالایش کردن و از آن به مناسبت در بابهای
زکاتزکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد
،
خمسخُمس در اصطلاح شرع، حقی است که خروج آن از مال، واجب بوده و به دو قمست تقسیم می‌شود که یک قسمت آن سهم امام علیه السلام است و قسمت دیگر آن سهم سادات می‌باشد که به توضیح آن می‌پردازیم
،
تجارتتجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است
و نیز در بخش مسائل مستحدثه سخن رفته است.


تصفیه نفستصفیه و به زدودن رذائل اخلاقی از آن و آراستن آن به فضائل اخلاقی، امری مطلوب و محبوب شارع مقدّس است.

تصفیه فاضلاب شهریفاضلاب تصفیه شده با دستگاههاى پیشرفته امروزى با
علمعلم دارای ارزش ذاتی می‌باشد و در دین مبین اسلام به علم ارزش و بهای بالایی داده شده است
به آن قبل از تصفیه، به صرف تصفیه پاک نمى‏شود مگر آنکه با تصفیه
استحالهتبدیل صورت نوعی چیزی به چیز دیگر را استحاله گویند
محقّق گردد؛ بدین‏ صورت که عمل تصفیه با
آببه آنچه آب نامیده شود، هر چند به طور مَجاز آب گفته می‌شود
و
تبدیلتبدیل یعنی تغییر دادن و عوض کردن یک چیز با چیز دیگر
بخارگاز برخاسته از موادّ مرطوب در حال تبخیر را بخار گویند
به مایع، کامل شود و یا به آب کر و جاری متّصل گردد.

تصفیه مال با اخراج زکاتزمان
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
اخراجاخراج به معنای بیرون كردن می باشد و در فقه هم اخراج واجب و هم مستحب و هم حرام مورد بحث قرار گرفته است
زکاتزکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد
- که
مأمورمأمور، شخص امر شده به انجام کاری می‌باشد
جمع‏آورى زکات مى‏تواند در آن زمان آن را مطالبه کند؛ زکات دهنده نیز در صورت
تأخیربه عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر می‌گویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است
بدون و
ضرورتواژه ضرورت در لغت ،منطق و فلسفه کاربرد دارد
،
ضامنآن که ضمانت کسی را در اموال کند ضامن (ضمین)جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۲۴
است- در
گندماَصحاب اَعراف، کاملان مشرف بر خلایق، یا انسانهای متوسط در ایمان است
و
جوجو دو معنا دارد
پس از
چیدنچیدن‏ در دو معنا استعمال شده است
و تصفیه و جدا کردن آن از کاه و سنبل است.
زکات
درهمدرهم نوعی پول که از جنس نقره ساخته می شده است
و
دیناردینار: سکه ی طلا، مقابل درهم است
مغشوش (ناخالص و مخلوط با چیزى دیگر) در صورت نرسیدن خالص آن به حد نصاب،
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
نخواهد بود و در صورت
شکشک مقابل یقین یکی از عناوین مهمی است که درفقه و اصول در مورد آن زیاد بحث شده است و در تمامی ابواب فقه جاری است
در رسیدن خالص آن به حدّ نصاب، تصفیه آن براى آگاهى از مقدار خالصش واجب نیست؛ گرچه برخى در عدم
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
تصفیه و مانند آن اشکال کرده و وجوب تصفیه را بعید ندانسته‏اند.

تصفیه مال با پرداخت خمسخمسخُمس در اصطلاح شرع، حقی است که خروج آن از مال، واجب بوده و به دو قمست تقسیم می‌شود که یک قسمت آن سهم امام علیه السلام است و قسمت دیگر آن سهم سادات می‌باشد که به توضیح آن می‌پردازیم
معدن پس از کسر هزینه استخراج و تصفیه آن پرداخت مى‏گردد.

پانویس


 
۱. فقه الصادق ج۱۴، ص۳۰۵.    
۲. صراط النجاة ج۲، ص۳۵-۳۶.    
۳. جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۲۰.    
۴. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۹۶.    
۵. مسالک الافهام ج۱، ص۳۸۷.    
۶. جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۸.    
۷. جواهر الکلام ج۱۶ ص۲۱.    
۸. العروة الوثقی ج۴، ص۲۳۸.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۰۵    
جعبه ابزار