جاهلیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروزگار عرب پیش از اسلام را زمان جاهلیت می گویند و از آن به مناسبت در برخى ابواب فقه سخن رفته است.


توضیح عنوان جاهلیت

[ویرایش]

عنوان جاهلیّت به مقطعى از تاریخ عرب (حدود دو قرن) پیش از ظهور اسلام و بعثت پیامبر صلّى الله علیه و آله- که بت پرستی و نیز جهل و خرافه گرایى از شاخصه‌هاى بارز آن به شمار مى‌رود- اطلاق مى‌گردد.

بیان قرآن درباره جاهلیت

[ویرایش]

قرآن کریم چهار بار واژه جاهلیّت را با نگرش منفى به کار برده و از آن با گمان جاهلى، حکم جاهلى، خود نمایى جاهلى و حمیّت و عصبیّت جاهلى تعبیر کرده است.

رسوم و سنن جاهلی که در قرآن نهی شده اند

[ویرایش]

علاوه بر موارد یاد شده، در قرآن به برخى سنن و رسوم جاهلى اشاره و امّت اسلامى را از آنها بر حذر داشته است، از جمله:
جابه جا کردن ماههای حرام
[۶] منتهی المطلب ، ج۹ ، ص۱۲
،ربا خوارى،قمار بازى، شراب خوارى، استقسام به ازلام ،مقدّس دانستن بعضى حیوانات یا وقف آنها از قبیل بحیره ، وصیله و حام،ظهار به گونه‌اى که حرمت ابدى درپى داشته باشد،محروم کردن زنان از ارث، کشتن فرزندان از بیم فقر، زنده به گور کردن دختران و فرزند خوانده را بسان فرزند واقعى دانستن.

اعمال جاهلی که در روایات نهی شده اند

[ویرایش]

در روایات به برخى اعمال جاهلى اشاره و از آنها نهی شده است، از جمله:
غذا خوردن نزد صاحبان مصیبت و عزا، بیع حصاة ، بیع ملامسه ، بیع منابذه و نکاح شغار .پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران(سوره۳)،آیه۱۵۴    
۲. مائده(سوره۵)،آیه۵۰    
۳. احزاب(سوره۳۳)،آیه۳۳    
۴. فتح(سوره۴۸)،آیه۲۶    
۵. توبه(سوره۹)،آیه۳۷    
۶. منتهی المطلب ، ج۹ ، ص۱۲
۷. بقره(سوره۲)،آیه۲۷۵    
۸. جواهر الکلام،ج۲۳،ص۴۰۳    
۹. مائده(سوره۵)،آیه۹۰    
۱۰. مائده(سوره۵)،آیه۱۰۳    
۱۱. مجادله(سوره۵۸)،آیه۲    
۱۲. جواهر الکلام،ج۳۹،ص۱۰۲    
۱۳. انعام(سوره۶)،آیه۱۵۱    
۱۴. اسراء(سوره۱۷)،آیه۳۱    
۱۵. تکویر(سوره۸۱)،آیه۸    
۱۶. احزاب(سوره۳۳)،آیه۴    
۱۷. جواهر الکلام، ج۱۶،ص۹۹    
۱۸. العروة الوثقی،ج۲،ص۱۲۴و۱۲۵    
۱۹. حدائق الناضرة،ج۴،ص۱۶۱    
۲۰. مکاسب،ج۴،ص۱۸۲    
۲۱. حدائق الناضرة،ج۲۴،ص۹۹    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،جلد۳، صفحه۴۲.    جعبه ابزار