خانواده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخانواده ، به اهل خانه شامل پدر، مادر و فرزندان گفته می شود .


تعریف خانواده

[ویرایش]

کوچک‌ترین واحد اجتماعى، شامل پدر، مادر و فرزند ان را خانواده گویند که‌ از آن در بابهاى مختلف نظیر حج، تجارت، نکاح و حدود سخن رفته است.
هریک از اعضاى خانواده نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفى دارند که در عناوین مربوط مى‌آید پدر، زوجیت ، فرزند، مادر. در این مقاله به برخى احکام مناسب عنوان خانواده اشاره مى‌شود.

احکام مرتبط با عنوان خانواده

[ویرایش]

سرپرستی خانواده بر عهدۀ پدر است؛ از این رو، تأمین نفقه همسر و فرزند ان با شرایطى بر عهدۀ او است چنان که تنظیم امور و ساماندهى روابط اعضاى خانواده با پدر است. بر این اساس وى مى‌تواند فرزندان و نیز همسر ش را در صورت نشوز تأدیب کند.
توسعه دادن بر خانواده در مسکن و نیز هزینه‌هاى جارى زندگى، بویژه در روز جمعه و دیگر عید ها، همچنین تلاش براى گشایش دادن به خانواده مستحب است.
از شرایط تحقق استطاعت ، داشتن مخارج خانواده تا بازگشت از حج، بلکه بنابر قول بیشتر فقها، دارا بودن مخارج زندگى پس از بازگشت به مقدار کفایت است
بردن یا فرستادن اعضاى خانواده به حج، هرچند با صرفه جویی در هزینه جارى زندگى یا قرض کردن، مستحب است چنان که مستحب است پدر خانواده هنگام سفر دو رکعت نماز بخواند و براى خانوادۀ خود دعا کند و آنان را به خدا بسپارد.
خوردن گوشت عقیقه بر اعضاى خانواده مکروه است.
اعضاى خانواده نمى‌ توانند یکدیگر را به بردگی بگیرند

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الکافی فی‌الفقه ص ۱۵۳ و ۱۵۵    
۲. جواهر الکلام ج ۲۲، ص ۴۴۹.    
۳. جامع المقاصد ۴، ص ۷    
۴. الحدائق الناضرةج ۱۴، ص ۱۲۳.    
۵. العروة الوثقی ج ۴، ص ۴۱۳    
۶. مستمسک العروة ۱۰، ص ۱۶۱.    
۷. جواهر الکلام ج ۱۷، ص ۲۱۶.    
۸. الحدائق الناضرة ج ۱۴، ص ۴۲.    
۹. جواهر الکلام ج۳۱، ص ۲۷۰.    
۱۰. جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۴۱.    
۱۱. جواهر الکلام ج ۲۴،ص ۱۴۵- ۱۴۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج‌۳، ص ۴۲۱    جعبه ابزار