شهوت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهوت یکی از قوای درونی انسان است که در فقه و اخلاق از آن بحث شده است.


شهوت در لغت

[ویرایش]

شهوت در لغت از ماده شهو به معنای رغبت و اشتهاء داشتن به چیزی یا کسی می باشد.

محل بحث از آن در فقه

[ویرایش]

از آن در بابهای طهارت، صوم، اعتکاف، حج و نکاح سخن گفته‏اند.

← شهوت در باب طهارت


طهارت: تجدید وضو بعد از بوسیدن همسر از روی شهوت مستحب است؛ لیکن برخی در استحباب آن اشکال کرده‏اند.
[۲] .الحدائق الناضرة ۲/ ۱۱۴- ۱۱۵

رطوبتی که از انسان خارج می‏شود و منی بودن آن معلوم نیست، در صورتی که خروج آن با فشار توأم با شهوت و سستی بدن باشد، حکم به منی بودن آن می‏شود. در بیمار، دو نشانه خروج با شهوت و سستی بدن کفایت می‏کند. به قول برخی، در زن، خروج با شهوت کفایت می‏کند
[۳] . جواهرالکلام ۳/ ۸- ۱۳
.

← شهوت در باب صوم


صوم: بوسیدن همسر و مانند آن چنانچه موجب تحریک شهوت گردد، برای روزه دار- بویژه جوان- مکروه است.
[۴] . همان ، ۱۶/ ۳۱۴

اگر بر اثر نگاه شهوت آمیزِ روزه دار به زن، منی از او خارج شود، در صورتی که خروج منی با چنین نگاهی عادت او باشد و قصد وی نیز از نگاه بیرون آمدن منی باشد، روزه‏اش باطل و قضا و کفاره بر او واجب می‏شود؛ اما اگر عادت او خروج منی نباشد و قصد آن را نیز نداشته باشد، آیا روزه‏اش باطل و قضا بر او واجب می‏گردد یا نه؟ مسئله محل اختلاف است
[۵] . همان،۲۹۳- ۲۹۴
.

← شهوت در باب اعتکاف


اعتکاف: به قول مشهور، بوسیدن و لمس کردن همسر از روی شهوت بر معتکف حرام است.
[۶] . همان،۱۷/ ۱۹۹- ۲۰۱؛ العروة الوثقی‏ ۳/ ۶۹۴
در اینکه در حال اعتکاف، نگاه شهوت آمیز به همسر نیز حرام است یا نه، اختلاف می‏باشد
[۷] . مستمسک العروة ۸/ ۵۸۷؛ مستند العروة (الصوم) ۲/ ۴۵۸
.

← شهوت در باب حج


حج: بوسیدن و لمس کردن همسر از روی شهوت بر محرم حرام و موجب ثبوت کفاره است.
[۸] . جواهر الکلام ۱۸/ ۲۹۸ و ۳۰۳
نگاه کردن شهوت آمیز به همسر نیز همین حکم را دارد؛
[۹] . همان، ۳۰۵
لیکن از برخی قدما عدم ثبوت کفاره بر اثر آن، نقل شده است.
[۱۰] .همان، ۲۰/ ۳۸۷- ۳۸۸


← شهوت در باب نکاح


نکاح: هرگاه پدر از روی شهوت به بدن کنیز خود نگاه کند یا آن را لمس نماید، به قول مشهور، آن کنیز بر پسر حرام می‏گردد. همچنین است اگر پسر به بدن کنیز خود با شهوت نگاه کند یا آن را لمس نماید.
[۱۱] .مستمسک العروة ۱۴/ ۱۸۰

به تصریح بسیاری از فقیه ها، نگاه شهوانی به صورت و کف دست کنیز خود موجب حرمت نمی‏شود. در اینکه لمس آن دو موجب حرمت می‏شود یا نه، اختلاف است.
[۱۲] .العروة الوثقی‏ ۵/ ۵۵۳؛ مستمسک العروة ۱۴/ ۲۳۶- ۲۳۷؛ مبانی العروة (النکاح) ۱/ ۴۰۹

بسیار روزه گرفتن و بلند گذاشتن موها جهت فرونشاندن شهوت برای کسی که توانایی ازدواج ندارد، مستحب است.
[۱۳] .العروة الوثقی‏ ۵/ ۴۹۱؛ مهذب الأحکام ۲۴/ ۲۸

به قول مشهور، نگاه کردن به آن بخش از بدن زنان غیر مسلمان که نپوشاندن آن در میان آنان متعارف می‏باشد، بدون شهوت جایز است. برخی، زنان روستایی و عشایری و غیر آنان را که چنین عرف باشد، در حکم یاد شده به زنان غیر مسلمان ملحق کرده‏اند
[۱۴] . العروة الوثقی‏ ۵/ ۴۹۳؛ مبانی العروة (النکاح) ۱/ ۳۴- ۴۰
.
در وجوب پوشاندن عورت از نابالغ ممیز ی که غریزه شهوت در او به هیجان نیامده، اختلاف است.
[۱۵] . جواهر الکلام ۲۹/ ۸۲.پانویس

[ویرایش]
 
۱. . جواهر الکلام ۱/ ۲۵    
۲. .الحدائق الناضرة ۲/ ۱۱۴- ۱۱۵
۳. . جواهرالکلام ۳/ ۸- ۱۳
۴. . همان ، ۱۶/ ۳۱۴
۵. . همان،۲۹۳- ۲۹۴
۶. . همان،۱۷/ ۱۹۹- ۲۰۱؛ العروة الوثقی‏ ۳/ ۶۹۴
۷. . مستمسک العروة ۸/ ۵۸۷؛ مستند العروة (الصوم) ۲/ ۴۵۸
۸. . جواهر الکلام ۱۸/ ۲۹۸ و ۳۰۳
۹. . همان، ۳۰۵
۱۰. .همان، ۲۰/ ۳۸۷- ۳۸۸
۱۱. .مستمسک العروة ۱۴/ ۱۸۰
۱۲. .العروة الوثقی‏ ۵/ ۵۵۳؛ مستمسک العروة ۱۴/ ۲۳۶- ۲۳۷؛ مبانی العروة (النکاح) ۱/ ۴۰۹
۱۳. .العروة الوثقی‏ ۵/ ۴۹۱؛ مهذب الأحکام ۲۴/ ۲۸
۱۴. . العروة الوثقی‏ ۵/ ۴۹۳؛ مبانی العروة (النکاح) ۱/ ۳۴- ۴۰
۱۵. . جواهر الکلام ۲۹/ ۸۲.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص:۷۶۵    
جعبه ابزار