ظن به طریق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن به راه های تحصیل حکم شرعی ظن به طریق نامیده می‌شود.


معنای ظن به طریق

[ویرایش]

ظن به طریق، مقابل ظن به واقع، و به معنای ظن به راه ها و اسباب به دست آوردن حکم شرعی است ـ که در علم اصول فقه مطرح می باشد ـ و مکلف را به واقع می رساند.

استعمال اصطلاح ظن به طریق

[ویرایش]

اصطلاح " ظن به طریق " و " ظن به واقع " در بحث انسداد باب علم مطرح است؛ به این بیان که با فرض تمام بودن " مقدمات انسداد " این بحث مطرح می شود که آیا نتیجه مقدمات انسداد، حجیت ظن به واقع ـ حکم واقعی ـ است یا حجیت ظن به طرق و راه هایی ـ اسباب شرعی ـ که مکلف را به واقع می رساند و یا نتیجه آن، حجیت هر دو می باشد.

نتیجه حجیت ظن به طریق

[ویرایش]

در صورتی که نتیجه مقدمات دلیل انسداد، حجیت ظن به طریق باشد، اگر عادلی ـ از راه خبر واحد که حجیت آن ظنی است ـ از حرمت یا وجوب چیزی خبر دهد، این خبر، حجت و عمل کردن به آن واجب است، اگر چه برای مکلف، از این خبر، به حرمت یا وجوب آن چیز ظن حاصل نشود.

مستندات مقاله

[ویرایش]

جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۱۳.
نائینی، محمد حسین، اجودالتقریرات، ج ۲، ص ۱۴۲.
نائینی، محمد حسین، فوائدالاصول، ج ۳، ص ۲۹۳-۲۹۵.
انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائدالاصول، ج ۱، ص ۲۱۲.
فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج ۴، ص ۴۰۹.
آخوندخراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول المحشی، ج ۳، ص ۴۱۳.
مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، ج ۲، ص ۴۷۸.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    
جعبه ابزار