سنگ ریزه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدانه ریز سنگ را سنگ ریزه‏ می نامند که از احکام آن در بابهای طهارت، صلات و حج سخن گفته‌اند.


معنای سنگ ریزه

[ویرایش]

سنگ ریزه همان دانه ریز سنگ می‌باشد.

احکام سنگ ریزه

[ویرایش]


← سنگ ریزه در باب طهارت


ریختن سنگ ریزه بر قبر مستحب است.
[۱] ذکرى الشیعة ج۲، ص۳۰.

سنگ ریزه‏هاى موجود روى زمین که به نظر عرف جزء آن محسوب مى‏شوند، در پاک شدن با تابش آفتاب، حکم زمین را دارند؛ لیکن چنانچه از زمین برداشته شوند، حکم سایر منقولات را پیدا مى‏کنند.
تیمم بر سنگ ریزه صحیح است.

← سنگ ریزه در باب صلات


در حرمت یا کراهت بیرون آوردن سنگ ریزه از مسجد اختلاف است. بنابر قول به حرمت، برگرداندن آن به همان مسجد یا مسجدى دیگر واجب است.
پرتاب کردن سنگ ریزه در مسجد کراهت دارد؛
[۶] مسالک الأفهام ج۱، ص۳۳۱.
لیکن برخى، نوع خاصى از پرتاب؛ یعنى پرتاب به گونه خذف (با فتح خاء و سکون ذال به معنی نهادن سنگ ریزه بر انگشت شصت و پرتاب آن با انگشت سبابه یا میانى) را مکروه دانسته‏اند. برخى نیز کراهت را به غیر مسجد تعمیم داده و پرتاب به گونه خذف را در غیر مسجد نیز مکروه دانسته‏اند.

← سنگ ریزه در باب حج


از مناسک حج پرتاب سنگ ریزه به جمرات سه گانه است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذکرى الشیعة ج۲، ص۳۰.
۲. الحدائق الناضرة ج۴، ص۱۳۷.    
۳. تحریر الوسیلة ج۱، ص۱۳۰.    
۴. جواهر الکلام ج۵، ص۱۱۸.    
۵. جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۰۴-۱۰۵.    
۶. مسالک الأفهام ج۱، ص۳۳۱.
۷. جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۳۱-۱۳۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۴۲.    
جعبه ابزار