اشنان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاشنان (حرض؛ غاسول) گیاهی شور و خوش‌بو برای شست و شوی دست و لباس می‌باشد. از آن در باب‌های طهارت، زکات و حج به مناسبت سخن رفته است.


وضو و غسل با آب اشنان

[ویرایش]

وضو و غسل با آب مضاف مانند آب اشنان (آبی که بر اثر اضافۀ اشنان بر آن، مضاف شده است) جایز نیست.

ذرات اشنان در لباس نجس تطهیر شده

[ویرایش]

لباس نجسی که با اشنان شسته شده، چنانچه پس از شست و شو، ذرّات اشنان در آن باقی مانده باشد، به تطهیر زیان نمی‌رساند.

شستن عورتین میت با اشنان

[ویرایش]

شستن عورتین میّت با اشنان مستحب است.

تیمم بر اشنان

[ویرایش]

تیمّم بر غیر زمین حتی گرد گیاهان مانند اشنان که به جهت نرمی شبیه خاک هستند، جایز نیست.

زکات اشنان

[ویرایش]

زکات در غیر غلات چهارگانه (گندم، جو، خرما و کشمش) از سایر گیاهان مانند اشنان واجب نیست، لیکن مستحب است.

استعمال اشنان در حال احرام

[ویرایش]

بنا بر قول به حرمت استفاده از هر چیز خوش‌بو، در حال احرام، استفاده از اشنان بر محرم حرام است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المقنعة، ص۶۴.    
۲. العروة الوثقی ج۱، ص۱۲۳.    
۳. مستند الشیعة ج۳، ص۱۵۴.    
۴. جواهر الکلام ج۵، ص۱۳۲.    
۵. جواهر الکلام ج۱۵، ص۷۲.    
۶. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۱۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۳۸.    
جعبه ابزار